Proiecte naționale – ADER,  PN II, NUCLEU, BILATERAL, CEEX

 

PROGRAM ADER 2019-2022

 

Nr.

crt.

Denumirea proiectului Perioada de derulare Finanţator Rezultate obținute pe faze
1 ADER 4.1.1. Obținerea de soiuri noi de cartof cu capacitate superioară de răspuns la stresul abiotic și biotic prin utilizarea determinismului genetic al unor caractere de toleranță

(Coordonator proiect)

2019-2022 MADR

Contract nr.

411/ 01.10.2019

Faza 1 (prezentare): Studiu documentar privind activitatea de ameliorare modernă a cartofului.

Faza 2 (prezentare) + Faza 3 (prezentare): Raport de cercetare privind determinismul  genetic al caracterelor de toleranţă la stress termohidric şi mană prin utilizarea de markeri moleculari.

Faza 4 (prezentare): Realizare câmp experimental, selectare genotipuri; s-au obţinut 57 paşapoarte genetice.

Faza 5 (prezentare): Obținerea a 2-3 genotipuri cu caracteristici superioare de rezistență la stres biotic și abiotic. Selecţia materialului valoros (250 genotipuri) şi diversificat obţinut în diferite etape ale procesului de ameliorare.

Faza 6 (prezentare): Raport de cercetare privind: toate lucrările tehnice corespunzătoare înființării și întreținerii culturii, determinarea compoziției chimice a solului, monitorizarea condițiilor climatice în vederea stabilirii corelațiilor între factorii de mediu și comportarea genotipurilor de cartof. Trimiterea materialului spre testare pentru depistarea patogenului de carantină Synchytrium endobioticum la SCDA Suceava (Centrul Pojorâta – aflat în zona favorabilă atacului de râie neagră) și eliminarea din programul de selecție clonelor depistate ca sensibile. S-a demarat procedura de introducere a liniilor 1895/1, 1901/7, 1867/7, 1939/2 și 1914/8, linii cu caracteristici superioare de rezistență la stres biotic și abiotic în sistemul de selecție, astfel încât printr-un program concret de înmulțire să poată fi puse la dispoziția altor unități de cercetare și a unor fermieri care doresc să cultive soiuri românești de cartof. Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin publicare de articole BDI, de popularizare și prezentare în cadrul unor manifestării științifice.

Faza 7 (prezentare): Raport de cercetare privind: lucrări tehnice corespunzătoare procesului de ameliorare și analiza condițiilor climatice din vegetație, analiza capacității de producție a genotipurilor și determinarea însușirilor de calitate, trimiterea liniilor 1895/1, 1901/7, 1867/7, 1939/2 și 1914/8 în rețeaua ISTIS pentru omologarea și brevetarea unor noi soiuri de cartof, realizare pagină web și publicarea de articole în reviste de specialitate.

2 ADER 5.1.1. Cercetări privind controlul virotic la cartoful pentru sămânță și studiul comportării unor linii și soiuri românești de cartof la noi virusuri cu potențial dăunător ridicat în contextul schimbărilor climatice

(Coordonator proiect)

2019-2022 MADR

Contract nr.

511/ 27.09.2019

Faza 1 (prezentare): Studiu documentar (sinteză) privind biologia, ecologia şi gazdele PMTV, PMAV, TRV- modul particular de manifestare a virusurilor studiate, răspândirea acestor agenţi patogeni; probe prelevate din zonele ţintă în anul 2019.

Faza 2 (prezentare) + Faza 3 (prezentare): Raport de cercetare privind gradul de infecţie virotică în loturile experimentale şi identificarea de soiuri rezistente la noile viroze.

Faza 4 (prezentare): Raport de cercetare privind gradul de infecție virotică (2450 teste virotice); s-au înființat 2 loturi experimentale în câmp și experiențe în spațiu protejat.

Faza 5 (prezentare): Rezultate teste virotice. Selecția genotipurilor rezistente. Material biologic. Actualizare baza date. Lista probe prelevate anul 3. Studiu experimental privind simptomele și rezistența unor genotipuri la noile virusuri în condiții de câmp și seră cu infecție virotică. Articol științific.

Faza 6 (prezentare): S-au obținut ca livrabile: raport de cercetare, rezultate teste virotice, loturi experimentale și demonstrative, participare la conferințe (pentru diseminarea rezultatelor). Conferințele la care au fost prezentate rezultate din cadrul proiectului au fost International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture, 2-3 iunie 2022, organizată la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București https://10times.com/agriculture-international-conference și International Scientific Research Conference, 4-6 iunie 2022, Azerbaijan State Agrar University online participation https://www.scienceazerbaijan.org/agro, iar diseminarea s-a realizat și prin două articole științifice și o lucrare de popularizare.

Faza 7 (prezentare): S-au executat integral activităţile cuprinse în Planul de realizare al etapei, obținându-se rezultatele preconizate pentru atingerea obiectivelor fazei și având ca livrabile: raport final de cercetare, materiale promoționale, hărți de risc si de vulnerabilitate (intensitatea și evoluția infecțiilor virotice cu PAMV, PMTV, TRV și alte virusuri necrotice), sistem tehnologic de control în special pentru virusuri necrotice, PAMV, PMTV, TRV, depunere brevet invenție (referitoare la metoda inovativă de control virotic), pagina web de informare, baza de date privind evoluția condițiilor climatice și a virusurilor PAMV, PMTV, TRV în zonele țintă în perioada 2019-2021, 2 articole științifice, 2 postere prezentate la conferințe internaționale..

Pagină de informare ADER 5.1.1.

3 ADER 5.1.2: Cercetări privind producerea de minituberculi în condiţii de izolare specifice

(Coordonator proiect)

2019-2022 MADR

Contract nr.

512/ 01.10.2019

Faza 1 (prezentare): Elaborarea metodei de laborator pentru obţinerea de soiuri libere de virus şi stabilirea soiurilor de cartof care vor fi analizate.

Faza 2 (prezentare) + Faza 3 (prezentare): Raport de cercetare privind identificarea unui soi cu capacitate crescută de dezvoltare în condiţii in vitro sub influenţa substanţelo antivirale.

Faza 4 (prezentare):  Multiplicarea plantulelor;  analiza comportamentului in vitro a plantulelor provenite din soiurile luate în studiu; modernizarea sistemului de irigare prin automatizare;  înfiinţarea culturii în spaţiul protejat, în vasele de vegetaţie mai mari de 1,5 l.

Faza 5 (prezentare): Identificarea infecției virale pentru virusurile PVX, PVS, PVA, PVY, PLRV prin testul ELISA pentru plantele dezvoltate în spații „insect-proof”;
Producerea, recoltarea și sortarea pe mărimi a minituberculilor obținuți în vase de nutriție adecvate, pe substrat constituit din turbă şi perlit; Depozitarea minituberculilor;
Determinarea in vitro a soiului cu toleranţă la stres hidric, prin utilizarea a diferiţilor agenţi osmotici PEG şi sorbitol, în diferite concentraţii.

Faza 6 (prezentare): Raport de cercetare privind evaluarea comportamentului in vitro a soiurilor Marvis, Castrum și Ervant sub influența a două auxine (AIA și ANA) în diferite concentrații, alături de acid giberelic.
Raport de cercetare privind efectul agenților osmotici (manitol, sorbitol, PEG) asupra inducerii microtuberculilor. Utilizarea alcoolilor zaharați (manitol, sorbitol) și a PEG în concentrații scăzute poate fi o metodă eficientă de producere a microtuberculilor. Utilizarea PEG-ului și a manitolului a influențat puternic procesul de microtuberizare ca număr (1,193 și 1,126), conducând la obținerea de diferențe foarte semnificative pozitive (față de mediul martor)(0,911). De asemenea și alcoolul zaharat sorbitol a prezentat efect benefic în producerea microtuberculilor (1,119). Soiul Ervant a prezentat un comportament superior celorlate soiuri în producerea microtuberculilor.
Diseminare de rezultate: 2 articole în reviste ISI, 2 participări al conferințe internaționale, 2 postere, 1 broșură, pliante.

Faza 7 (prezentare): Raport de cercetare privind obținerea de date experimentale referitoare la numărul de minituberculi obținuți și greutatea acestora în spații de nutriție de volum diferit și prin utilizarea ca material biologic a plantulelor și microtuberculilor pentru soiurile: Marvis, Castrum și Ervant. Numărul mediu de minituberculi obținuți a fost cuprins între 5,75 (soiul Marvis) și 10,25 (soiul Ervant). Raport de sinteză cu referire la obținerea minituberculilor de cartof pentru anii 2021-2022. Diseminare de rezultate: 1 articol în reviste de popularizare.

4 ADER 5.2.2.: Cercetări privind elaborarea unui sistem inovativ de monitorizare a afidofaunei şi a sistemelor de monitorizare, control şi testare a calităţii biologice la cartoful de sămânţă

(Coordonator proiect)

2019-2022 MADR

Contract nr.

522/ 01.10.2019

Faza 1 (prezentare): Studiu documentar referitor la stadiul actual al cercetărilor în tema propusă şi al unui studio documentar privind managementul integrat al agroecosistemului şi favorabilitatea zonei pentru cultura cartofului de sămânţă. Colectarea şi interpretarea datelor climatice din zonele luate în studiu.

Faza 2 (prezentare): Raport de cercetare privind metodele de cercetare şi parametrii de colectare a capturilor de afide, analiza comparativă între metodele de colectare a speciilor de afide, colectarea şi interpretarea datelor climatice din zonele luate în studiu.

Faza 3 (prezentare): Raport de cercetare privind materialul biologic colectat cu ajutorul vaselor galbene și cursei aspirante; principalele specii de afide cu impact major asupra nivelului infecțiilor virotice la cartof evidențiate dintre speciile de afide capturate și identificate; analiza comparativă între metodele de colectare a afidelor și dinamica zborului afidelor vectoare; datele climatice colectate și interpretate și rezultatele testării virotice din loturile semincere de cartof.

Faza 4 (prezentare): Raport de cercetare privind populațiile de afide colectate și identificate, analiza comparativă între metodele de colectare a afidelor, monitorizarea calității biologice a cartofului pentru sămânță și a condițiilor climatice, evidențierea eficienței monitorizării afidelor cu ajutorul cursei aspirante. Ghid de identificare a principalelor specii de afide din culturile de cartof, broșură privind metodele de monitorizare a afidofaunei vectoare în cultura cartofului, articole științifice ISI, BDI și de popularizare, diseminare rezultate în cadrul manifestărilor științifice.

5 ADER 6.1.1. Cercetări privind utilizarea nămolului tehnologic, rezultat din procesarea sfeclei în fabrica de zahăr, ca amendament pentru corectarea pH-ului pe solurile acide

(Coordonator proiect)

2019-2022 MADR

Contract nr.

611/ 29.09.2019

Faza 1 (prezentare): Studiu documentar proiect. Pregătire camp experimental şi administrare nămol tehnologic.
Faza 2 (prezentare) + Faza 3 (prezentare) : Raport de cercetare privind evoluţia atacului de boli foliare, capacitatea de producţie şi a calităţii tehnologice a sfeclei de zahăr în condiţiile utilizării  ca amendament a nămolului tehnologic rezultat din procesarea sfeclei în fabricile de zahăr.
Faza 4 (prezentare): Raport de cercetare privind eficacitatea diferitelor doze de amendamente in corectarea pH-ului solului, eficacitatea combinațiilor de erbicide utilizate în combaterea buruienilor din câmp, dezvoltarea în vegetaţie a sfeclei în funcție de dozele de amendamente aplicate.
Faza 5 (prezentare): Raport de cercetare: Date experimentale comparative despre producțiile de sfecla obținute și între conținutul in zahar si producția de zahar biologic a sfeclei obținute de pe parcele tratate cu doze diferite de amendamente. S-au obținut date experimentale comparative între pH-ul solului măsurat în toamna 2020 si pH-ul solului măsurat în toamna 2021 pe variantele testate.
Faza 6 (prezentare): Raport de cercetare privind  datele experimentale obținute  referitoare la testatarea comparativă  a unor doze  de amendamente calcaroase  (Ca CO3 )si  de nămol tehnologic pentru ameliorarea pH-lui solului in cadrul a  4 experiente   avem în total 96 parcele repetitii în cîmpul experimental. În acest an în câmpul nostru experimental pentru combaterea buruienilor dicotiledonate s-au testat erbicidele Betanal Expert (1,2 l/ha),),Goltix Super(2,0 l/ha), iar pentru combaterea buruienilor monocotiledonate  s-a testat erbicidele Fusilade (1,2 l/ha).și Zetrola ( 1,2 l/ha) Pentru controlul pălămidei s-au  testat 2 tratamente cu Lontrel (0,30 l/ha).
Pentru a decela efectul comparativ al diferitelor doze de amendamente aplicate asupra dezvoltării plantelor tinere de sfeclă în primele faze de vegetatie s-au acordat note la răsărire si la dezvoltare pe fiecare variantă repetiție  si s-a determinat pe fiecare variantă  numărul de frunze /plantă la 30 de zile si la 60 de zile de la răsărire.Datele experimentale obținute sunt prezentate pe larg în raportul de cercetare care a fost depus la MADR.Faza 7 (prezentare): Raport de cercetare cuprinzând date experimentale comparative  despre producțiile de sfeclă obținute și între continutul în zahăr și producția de zahăr biologic a sfeclei obținute de pe parcele tratate cu doze diferite de amendamente. S-au obținut  date experimentale comparative între pH-ul solului măsurat în primăvară și pH-ul solului măsurat în toamnă pe variantele  testate .și eficacitatea amendamentelor aplicate.
Din datele experimentale obținute în cei 3 ani de testare, rezultă că nămolul tehnologic (spuma de defecație) provenită de la fabricile de zahăr  aplicată ca amendament  în doze de 8- 10 tone /ha a avut efecte similare cu doza de 6 t/ha CaCO3 (amendament provenit de  la fabricile de îngrăşăminte chimice).
Cu ambele tipuri de amendamente s-au obținut practic același efect de reducere a pH-ului solului și sporuri similare de producție /ha la producțiile de rădăcini și de zahăr biologic la sfecla de zahăr cultivată pe variantele amendate comparative cu varianta martor sol neamendat în condițiile experimentale de la INCDCSZ Brașov. Această înlocuire a amendamentelor calcaroase cu nămol tehnologoc  prezintă următoarele avantaje cu efecte economice cuantificabile:
– Reducere cu 100 % a cheltuielilor de achiziţionare a amendamentelor calcaroase.
-Reducerea cu 50 % a cheltuielilor cu transportul nămolului tehnologic, comparativ cu  amendamentele calcaroase.
– Prin amendarea solurilor acide, se obțin sporuri de producție/ha de 10-20% la sfecla de zahăr
Diseminarea rezultatelor proiectului:

  • S-a elaborat și tipărit un Ghid de bune practici diseminat la fermieri, privind modul de utilizare a nămolului tehnologic (spuma de defecație) ca amendament pentru corectarea pH-ului pe solurile acide.
  • S-a organizat o masa rotunda si întâlniri cu fermierii în cadrul cărora s-au prezentat rezultatele obținute si avantajele  utilizării nămolului tehnologic ca amendament.
6 ADER 8.2.1. Testarea capacităţii de combinaţie a celor 3 linii autohtone de curcă

(Coordonator proiect)

2019-2022 MADR

Contract nr.

821/ 13.12.2019

Faza 1 (prezentare): Bază de date privind comportamentul formelor parentale. Selecţia celor mai adecvate genotipuri (forme parentale) existente în biodepozitar.

Faza 2 (prezentare): Practicarea unor metode biotehnologice moderne pentru reproducere, incubaţie şi prevenţie a bolilor.
Realizarea stării de homozigoţie pentru genele responsabile de caracterele productive ale curcilor, care au coeficienţi de heritabilitate variabili.

Faza 3 (prezentare): Perfecţionarea liniilor de curci, în vederea îmbunătăţirii capacităţii productive şi combinative referitor la următorii parametri: reducerea consumului de furaje, sporirea vitezei de creştere la tineret, reducerea procentului de mortalitate, creşterea fertilităţii şi ecloziunii, îmbunătăţirea stării sanitar-veterinare a efectivelor matcă în contextul exploatării în circuit închis (fără imputuri de material biologic).

Faza 4 (prezentare): Testarea capacităţii de combinabilitate a celor 3 linii autohtone de curcă, considerate patrimoniu genetic naţional.
Producerea de hibrizi broiler cu potenţial productiv ridicat prin combinarea a câte 2 linii.

Faza 5 (prezentare): Testarea performanțelor hibrizilor, atât cele productive cât mai ales de plasticitate și adaptabilitate. Atingerea obiectivului ţintă de îmbunătăţire a performanţelor la hibrizi cu minim 12 – 15 % faţă de formele parentale.

Faza 6 (prezentare): Bonitarea hibrizilor obținuți

Faza 7 (prezentare): Diseminarea materialului biologic obținut

7 ADER 2.1.1. – Crearea de soiuri de grâu de toamnă şi de primăvară destinate zonelor din Transilvania, Moldova şi vestul ţării, pentru panificaţie, cu capacitate ridicată de producţie, competitive pe plan internaţional

(Partener proiect)

 

2019-2022 MADR

Contract nr. 211/2019

 

Faza 1: Studiu documentar privind favorabilitatea zonei pentru grâul de toamnă şi rezistenţa la boli şi toleranţa la condiţiile de stress termohidric.

Înfiinţare câmp experimental cu 75 variante (linii / soiuri).

Faza 2 + Faza 3:- raport de cercetare privind noile genotipuri de grâu de toamnă şi primăvară cultivate în zona Braşov, cu evidenţierea genotipurilor rezistente – tolerante la stress termohidric şi rezistenţă la boli specifice zonei.

Faza 4: Cercetările au constat in caracterizarea preliminară a materialului biologic (25 genotipuri de grâu de toamna, 25 genotipuri de grâu de primăvară ), experimentate in trei repetiții ( totalizând 150 parcele experimentale) si au evidențiat, in privința capacitații de producție, următoarele aspecte :
Pentru zona Brașovului, la grâul de toamna, pe primul loc s-a situat linia T.45-18, cu o producție medie de 7595 kg/ha, urmata de soiul Codru, care a realizat o producție de 7500 kg/ha;
– pe ultimul loc s-a situat lina T.3 -19, cu o producție de 4937 kg/ha, care, pentru condițiile acestui an, poate fi totuși privita ca o producție buna;
– s-au mai remarcat liniile T. 48-18 si T. 81-17, cu productii de 7444 si respectiv 7332 kg/ha.
Pentru grâul de primăvara, producțiile au fost cuprinse între 6498kg/ha (lina T.3974-19 si 5088 kg/ha (întâlnită la soiul Pădureni); s-au obținut producții foarte mari si la liniile T.4188-19 si T.4068-19 si anume 6412 kg/ha si respectiv 6232 kg/ha;

8 ADER 5.2.1.  Cercetări privind perfecţionarea sistemului de monitorizare, prevenire şi control a principalelor boli bacteriene şi dăunători de carantină care afectează producerea cartofului în România, Clavibacter, Ralstonia, Synchitrium endobioticum, Dithylenchus sp.

(Partener proiect)

 

2019-2022 MADR

Contract nr.521/2019

 

 

Faza 1: Documentare privind metodologia de detectare a prezenţei şi a gradului de atac a dăunătorului Dithylenchus sp.

Faza 2: raport de cercetare privind monitorizarea solelor, ridicarea de mostre, analize şi determinări în laborator privind prezenţa/absenţa nematozilor din genul Dithylenchus.

9 ADER 7.3.4.  Cercetări privind selecţia „in vitro” în vederea identificării, multiplicării şi promovării unor genotipuri de cartof dulce cu toleranţă la stresul  termohidric

(Partener proiect)

2019-2022 MADR

Contract nr. 734/2019

Faza 1: Stabilirea  metodei de pregătire a tuberculilor de cartof dulce şi de plantare a acestora cu scopul obţinerii de lăstari  în condiţii controlate (de laborator.)

Faza 2 + Faza 3: Studiu privind creșterea şi dezvoltarea soiurilor de cartof dulce in vitro (6 soiuri), producere de material biologic pentru înmulțire.

Faza 4: Raport de cercetare privind multiplicarea şi aclimatizarea in vitro a genotipurilor de cartof dulce care au manifestat toleranță mai mare la condițiile de stres hidric induse in vitro. Au fost predate în vase de cultură 350 de plantule din soiurile studiate, la Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni. Diseminarea  rezultatelor cercetării.

 

PROGRAM NUCLEU 2019-2022

PN 19 32 Cercetări în scopul obținerii și introducerii în cultură de soiuri de cartof și specii de plante medicinale, dezvoltării de tehnologii, metode și soluții inovatoare în domeniul culturii cartofului, sfeclei de zahăr, plantelor medicinale (CCSZPM)

Nr.

crt.

Denumirea proiectului Perioada de derulare Finanțator Rezultate obținute
 Obiectiv 1. Crearea de noi soiuri de cartof cu o înaltă capacitate de producţie, cu o bună rezistenţă sau toleranţe la factori de stres biotici şi abiotici şi dezvoltarea de tehnici de producere şi menţinere a cartofului pentru sămânţă şi a materialului iniţial de ameliorare.
1 PN 19-32-01-01
Metoda inovativă de obținere a liniilor de ameliorare la cartof cu rezistență genetică la Phytophthora infestans utilizând cisgeneza
2019-2022 MCID – obținerea a 13 combinații hibride
– obținerea a 200-300 semințe botanice/combinație hibridă
– obținerea a 4 linii de ameliorare cu rezistență la mană pentru continuarea procesului de hibridare
2 PN 19-32-01-02
Optimizarea unor metode de protecție antivirală a cartofului pentru sămânță, prin utilizarea de tratamente cu uleiuri esențiale, în scopul obținerii de material sănătos adaptat noilor condiții climatice din Romania
2019-2022 MCID – metodă de îmbunătățire a imunității plantelor de cartofi împotriva principalelor virusuri ale cartofului, metodă inclusă într-un sistem tehnologic de eficientizare a controlului virotic.
– 8 lucrări științifice, 3 comunicări științifice.
– un brevet de invenție depus la OSIM
3 PN 19 32 01 03
Utilizarea liniilor provenite din sămânță botanică de cartof cu scopul identificării unor genotipuri de perspectivă, în contextul schimbărilor climatice la nivel global
2019-2022 MCID – 2 genotipuri de cartof provenite din sămânță botanică, tolerante la condiții de stres termohidric (ZIL19-02-43 și GIL19-03-07).
 Obiectiv 2. Dezvoltarea de tehnologii agricole sustenabile şi de precizie în cultura cartofului, sfeclei de zahăr şi plantelor medicinale, metode inovative de control al calităţii, cu scopul eficientizării economice şi reducerii impactului patogenilor, în contextul schimbărilor climatice şi a crizei economice mondiale.
4 PN 19 32 02 01
Monitorizarea bolilor foliare și de depozit la cartof în contextul schimbărilor climatice și studiul influenței patogenilor asupra parametrilor de producție și de calitate
2019-2022 MCID – observarea/analizarea și controlul agenților patogeni (Rhizoctonia solani, Streptomyces scabies, Silver scurf, Fusarium sp., Phytophthora infestans, Alternaria sp.)
– elaborare și publicare Tehnologie specifică
– elaborare și publicare Ghid de bune practici

Programul nucleu 2016-2017:

Cercetări în vederea dezvoltării de tehnologii, metode şi soluţii inovatoare în domeniul culturii cartofului, sfeclei de zahăr, plantelor medicinale şi selecţiei animale prin abordări inter şi pluridisciplinare. (DTMCS)

 

Nr. crt. Cod proiect Denumirea proiectului
1 PN16 12 01 02 Elaborarea unei tehnologii inovative de multiplicare rapidă optimizată a cultivarelor de cartof prin utilizarea metodei hidroponice de cultură;
2 PN16 12 02 01 Perfecţionarea managementului culturii cartofului prin promovarea unor sisteme inteligente şi cognitive, pentru monitorizarea (sisteme de senzori proximali, satelitari şi informaţi ”cloud”), modelarea (sisteme DSS) şi conducerea proceselor (sisteme IT inteligente) din agrcultură.
3 PN16 12 02 03 Monitorizarea populaţiilor de mană (Phytophtora infestans) pentru identificarea patotipurilor, a virulenţei şi determinarea rezistenţei la fungicide în vederea integrării în contextul pan-european al cercetărilor.
4 PN16 12 03 01 Consolidarea şi eficientizarea prototipului mixt de lapte – carne al rasei Bălţată Românească, pentru un nucleu de vaci de lapte format şi exploatat în Ţara Bârsei, prin utilizarea principalelor surse de progres genetic.

ADER 2.1.1.

Proiect: Obţinerea de noi soiuri de cartof adaptate modificărilor climatice şi economice cu randament superior în gestionarea resurselor de apă şi stabilirea pachetelor tehnologice specifice cerinţelor actuale de piaţă şi solicitării fermierilor

Contractor: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR Braşov

 

Ataşamente:

ADER-211-faza-1.pdf [ ] 6280 kB
ADER-211-faza-2.pdf [ ] 1157 kB
ADER-211-faza-3.pdf [ ] 2585 kB
ADER-211-faza-4.pdf [ ] 1433 kB
ADER-211-faza-6.pdf [ ] 1008 kB

 

ADER 2.3.1.

Proiect: Cercetări privind determinarea conţinutului în zahăr şi în substanţe melasigene a coletului remanent în urma înlocuirii decoletării sfeclei cu desfrunzirea (scalparea)”

Contractor: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTAREPENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR Braşov

 

Ataşamente:

ADER-231-faza-1.pdf [ ] 1440 kB
ADER-231-faza-2.pdf [ ] 612 kB
ADER-231-faza-3.pdf [ ] 431 kB
ADER-231-faza-4.pdf [ ] 592 kB
ADER-231-faza-6.pdf [ ] 429 kB

 

 ADER 2.2.1.

Proiect: Optimizarea și modernizarea sistemului de producere a cartofului pentru sămânță din categorii biologice superioare prin eliminarea riscului de infestare cu organisme dăunătoare de carantină și identificarea de soiuri / linii noi de cartof rezistente la nematozii cu chiști ai cartofului Globodera spp. (populații europene)”

Contractor: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC

Partener: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAȘOV

 

Ataşamente:

ADER-221-faza-1.pdf [ ] 1693 kB
ADER-221-faza-2.pdf [ ] 1052 kB
ADER-221-faza-4.pdf [ ] 2192 kB
ADER-221-faza-6.pdf [ ] 1169 kB
ADER-221-ghid-practic-faza-6.pdf [ ] 768 kB

 

ADER 2.2.2.

Proiect: Elaborarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce în contextul schimbărilor climatice și elaborarea unor măsuri de promovare a culturii în România

Contractor: CENTRUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI

Partener: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAȘOV

 

Ataşamente:

ADER-222-faza-1.pdf [ ] 1468 kB
ADER-222-faza-2.pdf [ ] 2781 kB
ADER-222-faza-3.pdf [ ] 3113 kB

 

ADER 2.4.1.

Proiect: Menţinerea biodiversităţii la plantele medicinale şi aromatice prin conservarea şi îmbogăţirea colecţiei de resurse genetice şi producerea de sămânţă din categoriile biologice superioare pentru speciile reprezentative zonei de deal şi de munte

Contractor: Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni

Partener: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAȘOV

 

Ataşamente:

ADER-241-faza-1.pdf [ ] 3005 kB
ADER-241-faza-2.pdf [ ] 878 kB
ADER-241-faza-3.pdf [ ] 3315 kB

 

 

 

 

„Proiectarea, realizarea și experimentarea unui sistem mecatronic de monitorizare multispectrală a stării de vegetație aculturilor agricole”

Modificările climatice, economice şi antropice (presiunea exercitată de activităţile umane asupra agrosistemelor – reducerea biodiversităţii şi poluarea mediului) au condus la alterarea stabilităţii sistemelor agricole, mărirea vulnerabilităţii acestora şi ca urmare la diminuarea siguranţei şi securităţii alimentare. Managementul culturilor agricole, în condiţiile noi, create în ultima perioadă, impune tot mai mult monitorizarea resurselor de sol şi a dinamicii stării de vegetaţie a culturilor pentru intervenţiile, în timp real, privind alocarea de precizie (localizat şi economic) a input-urilor tehnologice (îngrăşăminte, pesticide etc.)

Vezi Proiect

Tehnologie inovativa pentru eficientizarea controlului virusului Y (tulpini necrotice), patogen al cartofului cu incidenta spatiala ridicata in contextul schimbarilor climatice din Romania.

Infectiile produse de virusul Y al cartofului pot reduce productia cu 50-90%. Se impune ca prioritate identificarea materialului initial sanatos, utilizarea unor soiuri rezistente la atacul acestui virus. In ultimele trei decenii au aparut tulpini virale noi, agresive (inving rezistenta unor soiuri), unele producand simptome pe tuberculi. Pagubele produse de acestea sunt cantitative (reducerea productiei), calitative (deprecierea comerciala a tuberculilor), financiare (cartoful de consum devine nevandabil, cel de samanta este declasat sau respins de la certificare).

Vezi Proiect

Proiecte Sectoriale ADER 2020

ADER 1.2.2.  Ridicarea performantelor calitative si cantitative a materialului de samanta de cartof din verigi superioare, prin elaborarea si perfectionarea metodelor tehnologice si de control fitosanitar
ADER 2.2.2. Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilitatii agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahar si a cartofului fata de agentii de daunare (re)emergenti si modalitati de diminuare a acestora
ADER 2.2.3.  Sisteme de masuri tehnico-organizatorice si baze de date, pentru prognoza, monitorizarea si controlul lui Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus-putregaiul inelar al cartofului (boala de carantina fitoendemica)
ADER 5.3.1.  Perfectonarea mangementului culturii cartofului, la nivel de ferma, prin promovarea unui sistem suport pentru decizie (DSS)bazat pe monitorizarea continua a resurselor
ADER 7.1.7.  Elaborarea si implementarea Programului national de selectie si mentinere a liniilor autohtone de curci

Vezi Proiect

Studii de marketing si plan de promovare a produselor si serviciilor INCDCSZ Brasov
(135/04.06.2010, POSCCE -O224, ID790 – Contract: 135/04.06.2010)

Realizarea unui studiu de marketing pentru fiecare produs (soiuri si samanta de cartof, sfecla de zahar si plante medicinale) si servicii (tehnologii de cultivare si consultanta)realizate in activitatea de cercetare la Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar (INCDCSZ) Brasov. Acest studiu va fi utilizat pentru realizarea planurilor personalizate de promovare pentru aceste produse si servicii in scopul valorificcrii acestora in dezvoltarea ecomonica a unitatii.

Vezi Proiect

Dezvoltarea si promovarea unui modul de productie ecologica (cartof, cereale, plante medicinale si plante furajere), la nivel de ferma
(S.C.G.141559/2008, UTSCG)

Obţinerea de produse ecologice de înaltă valoare biologică (sămânţă certificată din categorii biologice superioare) la speciile: cartof, facelia, triticale, care să corespundă solicitărilor producătorilor agricoli operatori certificaţi pentru agricultura ecologică şi operatorilor de piaţă.

Vezi Proiect

Proiect: PS 221/2006, MADR

Realizare structură informaţională şi de comunicaţii performante(PORTAL), care să asigure transmiterea şi să permită preluarea şi utilizarea în timp real a informaţiilor utile pentru microzonele create.
Vezi Proiect

Producerea cartofului din soiuri pretabile la agricultura durabila prin microtuberculi obtinuti „in vitro” folosind metoda imersiei permanente.
MICROCAR (51-019/2007)

Proiectul urmareste stimularea parteneriatului cu universitatile USAMV Bucuresti, ULB Sibiu si cu SCA Suceava, obiectivele acestuia axandu-se pe introducerea in cultura intr-un timp mai scurt si cu o productivitate ridicata a soiurilor performante, pretabile la agricultura durabila, ceea ce va conduce la imbunatatirea materialului de plantat certificat si implicit la obtinerea unor productii mari si constante la nivel ul intregii tari.
Vezi Proiect

Evaluarea si exploatarea resurselor genetice ale cartofului pentru crearea de varietati rezistente la mana cartofului
REGEC (104CB/2008, Bilateral Belgia/2008,ROMANIA-BELGIA)

Cartoful constituie una din cele mai importante culturi în România. Peste 270.000 ha sunt cultivate în fiecare an. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de zahăr, din Braşov, face parte din Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România şi reprezintă cea mai mare unitate de cercetare pentru cartof din ţară. Printre activităţile sale de cercetare se numără tehnicile de cultivare, fiziologia, hibridarea, virologia, producţia de plante şi elaborarea metodelor de control a maladiilor.
Vezi Proiect

Programul nucleu 2018:

”Cercetări în vederea menţinerii şi îmbogăţirii fondului genetic şi dezvoltării de tehnologii şi soluţii inovatoare în domeniul culturii cartofului, sfeclei de zahăr, plantelor medicinale şi selecţiei animale în contextul modificărilor climatice şi economice globale (SINOVCS)”

 

Nr. crt. Cod proiect Denumirea proiectului
1 PN18-29-01-02 Noi abordări în obţinerea de linii de ameliorare cartof cu toleranţă ridicată la stresul termo-hidric utilizând metode fenotipice de selecţie
2 PN18-29-01-01 Elaborarea unei metodologii de producere a minituberculilor de cartof prin aplicarea unui sistem inovativ de cultură aeroponic;
3 PN18-29-02-02 Elaborarea unor metode de protecţie antivirală (PVA, PVY) şi antifungică (Alternaria solani) a cartofului pentru sămânţă, utilizând uleiuri esenţiale din resurse naturale, în concordanţă cu principiile agriculturii ecologice şi durabile
4 PN18-29-03-01 Consolidarea şi eficientizarea prototipului mixt de lapte – carne al rasei Bălţată Românească, pentru un nucleu de vaci de lapte format şi exploatat în Ţara Bârsei, prin utilizarea principalelor surse de progres genetic.
5 PN18-29-04-01 Realizarea, validarea si promovarea unui sistem inteligent si autonom de protectie la cultura cartofului prin aplicarea pesticidelor in volum ultra redus (SINTAVUR)

Listă proiecte finalizate şi în derulare

1990 – 2005 2005 – 2007 2008
 

Site-uri de interes:

Oportunitati de parteneriat in Platforma The Enterprise Europe Network (EEN)

Sari la conținut