Cercetare

Acces ERRISEERTIS si fonduri europene

Laborator de cercetare pentru ameliorare genetică și selecție vegetală

Direcții de cercetare și activități:

 • Menținerea și îmbogățirea fondului/patrimoniului genetic la cartof.
 • Conservarea in situ şi ex situ a germoplasmei de cartof.
 • Crearea de noi soiuri de cartof prin utilizarea de metode convenționale și moderne de obținere, folosind specii cultivate și sălbatice cu o bună adaptare la condițiile din România, cu rezistență la boli și dăunători, toleranță la stres termo-hidric, prin utilizarea rațională a resurselor organice și tehnologice adecvate.
 • Mărirea acurateții și specificității metodelor convenționale de ameliorare a cartofului prin abordarea de tehnici moderne de ameliorare.
 • Îmbunătățirea calității culturale a cartofului de sămânță prin substituirea experiențelor de teren complexe și promovarea utilizării biotehnologiilor.
 • Omologarea la Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) și înregistrarea noilor soiuri de cartof în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România.
 • Realizarea de loturi demonstrative în câmp la fermieri, cu noile creații de ameliorare.
 • Implicarea producătorilor de cartof în extinderea soiurilor româneşti.
 • Elaborarea de lucrări științifice și transfer al informațiilor către principalii beneficiari (fermieri, procesatori, consumatori).
 • Implicarea în proiecte de cercetare și colaborări naționale și internaționale cu unități implicate în domeniu.
 • Popularizarea noilor creații de ameliorare în cadrul unor manifestări științifice ori cu caracter expozițional, congrese, work-shopuri, sesiuni de comunicări, la nivel național și internațional.
 • Asigurarea de suport științific și tehnic la dezvoltarea de strategii pe termen lung, autorităților și ministerelor de profil.

Persoane de contact:

Șef laborator dr. ing. Ștefan Maria – profil , , , , , ,
Ing. Paraschiv Delia Elena
Ing. Chelmea Carmen

Laborator de cercetare pentru culturi de tesuturi vegetale

Compartiment culturi de țesuturi vegetale

Direcții de cercetare și activități:

 • producerea cartofului pentru sămânţă din categorii biologice superioare prin implementarea metodelor de culturi de ţesuturi şi promovarea multiplicării în spaţii insect-proof.
 • conceperea şi implementarea noii Scheme naţionale de producere a cartofului pentru sămânţă din România.
 • producerea materialului iniţial indemn la boli şi dăunători.
 • coordonarea şi realizarea câmpului de Prebază pentru soiurile aflate în Sistemul naţional de producere a cartofului pentru sămânţă din România.
 • obţinerea unui nucleu de bază reprezentat de microplante libere de boli şi dăunători din principalele genotipuri româneşti aflate în Sistemul naţional de producere a cartofului pentru sămânţă precum şi din formele parentale aflate în colecţia institutului.
 • producerea de material clonal din soiurile româneşti şi străine libere de licenţă.
 • metode neconvenţionale de selecţie a genotipurilor tolerante la stresul hidric prin folosirea mediilor de cultură cu structuri şi compoziţii diferite.
 • cercetări cu privire la posibilitatea utilizării metodei generative de multiplicare a cartofului, cu scopul de a sprijini şi completa sistemul clasic, bazat pe înmulţirea vegetativă.
 • introducerea și menținerea în colecția de germoplasmă a unor soiuri de cartof dulce.
  www.erris.gov.ro  sau www.eertis.eu

Persoane de contact:
Șef laborator Dr. ing. Cioloca Mihaela
– profil , , , , , ,
Dr. ing. Tican Andreea – profil , , , , ,
Drd.ing. Popa Monica – profil , , , , ,

pot6
pot8
Compartiment virologie

Direcții de cercetare și activități:

 • identificarea unor modalităţi de diminuare a costurilor testelor virotice, analize indispensabile obţinerii unui material conform din punct de vedere fitosanitar
 • estimarea efectului măsurilor fitosanitare asupra prevenirii sau diminuării răspândirii virusurilor
 • optimizarea proceselor de devirozare prin chimioterapie in vitro şi electroterapie
 • identificarea şi implementarea unor soluţii metodologice de control a unor virusuri ale cartofului
 • evaluarea spectrului tulpinilor virusului Y al cartofului, a gradului de infecţie cu tulpinile necrotice la unele genotipuri de cartof în concordanţă cu tratamentele fitosanitare aplicate şi schimbările
 • testarea virotică a cartofului (diagnosticarea infecţiilor cu virusurile Y, M, X, S, A și virusul răsucirii frunzelor la probe prelevate din frunze, tuberculi și colți)
 • identificare tulpinlor necrotice PVY prin teste imunoenzimatice și biologice
 • purificare antiseruri, preparare conjugat și soluții tampon specifice pentru testul ELISA
 • liofilizare material vegetal (conservare în vederea testării ulterioare a probelor)
 • menținerea colecției de plante test (necesare pentru experiențele cu surse de virus, identificare tulpini virotice etc.)
 • obținerea de controale necesare testelor virotice
 • activitate de cercetare privind identificarea unor metode de diminuare a răspândirii virusurilor cartofului, de obținere a materialului liber de virusuri apelând la metode inedite (uleiuri esențiale, antioxidanți, chimioterapie, electroterapie, ultrasunete etc.)
 • elaborare studii privind comportarea unor plante virozate în diferite condiții pedo-climatice, climatice din România
  www.erris.gov.ro

Persoana de contact:
Dr. chim. Bădărău Carmen Liliana – profil , , ,, ,  

Ing. Șeban Valentina

Laborator de cercetare pentru tehnologie și bune practici agricole

Laborator de cercetare pentru tehnologie și bune practici agricole

Compartiment protecția culturilor
 • Testarea de fungicide, insecticide şi erbicide pentru cultura cartofului în cadrul Laboratorului acreditat de MADR pentru efectuarea testelor de eficacitate biologică în conformitate cu bunele practici experimentale
 • Elaborarea de sisteme de control integrat cu impact minim asupra mediului.
 • Studii privind compatibilitatea biologică a produselor de protecţia plantelor, în vederea creşterii eficienţei economice prin reducerea numărului de tratamente şi a impactului negativ asupra mediului
 • Elaborarea unor seturi de măsuri tehnico-organizatorice şi baze de date pentru prognoza, monitorizarea şi controlul bolilor de carantină (ca exemplu, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus)
 • Monitorizarea populaţiilor de mană (Phytophthora infestans) pentru identificarea patotipurilor, a virulenţei şi determinarea rezistenţei la fungicide
 • Elaborarea unor metode privind modernizarea şi eficientizarea controlului integrat la cultura cartofului în condiţiile modificării structurii populaţiilor de dăunători şi agenţi patogeni
 • Elaborarea si perfectionarea metodelor tehnologice si de control fitosanitar al bolilor foliare şi de depozit ale cartofului
 • Promovarea unei noi tehnologii alternative de combatere ecologică a gândacului din Colorado
 • Elaborarea unui sistem multifuncţional pentru creşterea şi utilizarea insectelor utile

Persoane de contact:
Șef laborator Dr. ing. Hermeziu Manuela Laurenția – profil  , , , , , ,

Compartiment tehnologie
 • Dezvoltarea de tehnologii alternative în cultura cartofului pentru obţinerea de produse ecologice şi energetice în contextul schimbărilor climatice şi a crizei economice mondiale
 • Elaborarea unor tehnici inovative şi a unor echipamentelor de aplicare pentru întreţinerea culturii de cartof, în sistem conservativ
 • Testarea unor noi sortimente de îngrășăminte chimice şi îngrăşăminte foliare pentru cultura cartofului
 • Elaborarea de lucrări științifice și transferul informațiilor către principalii beneficiari (fermieri, procesatori, consumatori).
 • Realizarea de loturi demonstrative în câmp la fermieri

Persoane de contact:
Ing. Adam Lorena – profile
Ing. Petre Diana – profile  ,

Compartiment calitate și păstrare

Direcții de cercetare și activități:

Analizele și determinările de calitate se efectuează în vederea selecţionării liniilor și soiurilor cu însuşiri calitative foarte bune şi pentru a dirija secvenţele tehnologice de cultivare şi păstrare în scopul obţinerii unor producţii de bună calitate.

 • determinări privind calitatea fizică şi comercială a tuberculilor de cartof.
 • observații și determinări privind calitatea culinară a cartofilor în vederea încadrării în clase de folosință prin analiză organoleptica a însuşirilor de calitate.
 • determinări privind pretabilitatea soiurilor sau probelor de cartofi pentru industrializare sub formă de chips.
 • determinarea greutății specifice și conținutului tuberculilor în substanță uscată, amidon.

Pe perioada păstrării producţia este afectată de boli şi pierderi fiziologice, care la rândul lor sunt determinate de elemente biologice (caracteristicile soiului cultivat şi starea de sănătate) şi tehnologice (caracteristicile spaţiului de depozitare şi dirijarea corectă a factorilor de păstrare).

Cercetările sunt orientate spre studiul influenţei factorilor de păstrare (temperatura, umiditatea, compoziţia aerului) precum şi influenţa tehnologiilor de cultură (grad de fertilizare, protecţia culturii) şi a condiţiilor climatice asupra comportării la păstrare a soiurilor de cartof româneşti şi străine şi a liniilor de ameliorare în vederea îmbunătăţirii criteriilor de selecţie.

Se urmăreşte:

 • nivelul pierderilor fiziologice;
 • nivelul pierderilor cauzate de bolile de depozit;
 • durata repausului vegetativ;
 • intensitatea încolţirii;
 • influenţa păstrării asupra amidonului din tuberculi;
 • influenţa păstrării asupra calităţilor culinare şi tehnologice ale tuberculilor.

Persoane de contact:
Dr. ing. Bărăscu Nina – profil , , , , , ,  

Compartiment agricultura de precizie

Direcții de cercetare și activități:

Dezvoltarea de cercetări fundamentale orientate pentru fundamentarea bazelor fiziologice ale creşterii plantelor şi formarea producţiilor, monitorizarea resurselor de sol şi a stării de vegetaţie a culturilor agricole utilizând tehnologii IT şi senzori de precizie, modelarea şi simularea proceselor implicate în realizarea recoltelor.

Prin investiţii proprii şi prin derularea unor proiecte Relansin, ADER, PN II, PN III şi Nucleu au fost realizate echipamente pentru monitorizarea continuă a factorilor de producţie şi utilizarea acestora în agricultură de precizie (www.erris.gov.ro).

Persoana de contact:
Dr. ing. Hermeziu Manuela Laurenția
– profil  , , , , , ,  

Compartiment sfeclă de zahăr

Direcții de cercetare și activități:

 • Stabilirea sortimentului de hibrizi de sfeclă de zahăr cu o bună plasticitate ecologică care să asigure o stabilitate productivă în noile condiții de stress climatic.
 • Testarea de noi erbicide și insectofungicide care să asigure o mai bună protecție a culturii sfeclei de zahăr.
 • Testarea unor noi sortimente de îngrășăminte chimicie si îngrăsăminte foliare pentru sfecla de zahăr.
 • Dezvoltarea de tehnologii alternative la sfecla de zahăr pentru eficientizarea culturii în contextul schimbărilor climatice şi a crizei economice mondiale.
 • Identificarea de metode pentru înlocuirea decoletării sfeclei la recoltare cu diverse variante de desfrunzire şi scalpare astfel ca în procesul de extracţie a zahărului în fabrică să fie utilizată sfecla întreagă.
 • Determinarea celor mai eficiente metode de reducere a procentului de impurităţi la recoltare.
 • Reducerea pierderilor de fertilitate a solului prin micşorarea cantităţii de sol fertil şi resturi vegetale transportate împreună cu sfecla la procesatori.
 • Stabilirea sortimentului de hibrizi de sfeclă de zahăr cu cea mai redusă cantitate de pământ aderent la recoltare, care să fie recomandate în cultură în condiţiile specifice din ţara noastră.
 • Determinarea comparativă a conţinutului în zahăr şi în substanţe melasigene a sfeclei decoletate clasic, a sfeclei desfrunzite şi a coletului.
 • Determinarea comparativă a cantităţii de zahăr ce se poate extrage din rădăcina -decoletată clasic şi rădăcina întreagă.
 • Determinarea comparativă a procentului de impurităţi transportate în fabrică în funcţie de tipul de utilaj folosit la încărcarea sfeclei în mijloacele de transport.
  www.erris.gov.ro

Persoane de contact:
Ing. Petre Diana
– profil , ,

Compartiment plante medicinale

Direcții de cercetare și activități:

Activitatea de cercetare a plantelor medicinale are o veche tradiție la Brașov. Înființat în anul 1957, în cadrul Institutului de Cercetare pentru Cultura Pajiștilor, laboratorul de plante medicinale și aromatice trece mai târziu în patrimoniul Plafarului Brașov și apoi la Stațiunea de Cercetare pentru Plante Medicinale și Aromatice Fundulea.

Din anul 2004 acest laborator a fost transferat, cu întreaga tematică în cadrul Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov participând la derularea și finalizarea unor programe de cercetare:

 • studiul speciilor de plante medicinale şi aromatice şi poziţionarea lor în contextul practicării unei agriculturi durabile, atât din punctul de vedere al cultivării lor cât şi din punct de vedere al utilizării.
 • integrarea plantelor medicinale şi aromatice în asolamentul altor specii de mare importanţă pentru agricultura ţării noastre.
 • menținerea biodiversității la plantele medicinale și aromatice.
 • conservarea și îmbogățirea colecției de resurse genetice.
 • producerea de sămânță și material săditor din categori biologice.
 • introducerea în cultură a unor specii de plante valoroase din punct de vedere fitoterapeutic.
 • elaborarea de tehnologii de cultivare a speciilor nou introduse.
 • promovarea culturilor de plante medicinale și aromatice.
 • extinderea suprafețelor cultivate cu aceste specii.
 • menținerea colaborării cu diverse unități de cercetare din domeniu (universități, grădini botanice,stațiuni și institute de cercetare).

Persoane de contact:
Ing. Petre Diana – profil , ,

Sari la conținut