Carieră

Anul 2023

Status candidat
Data publicare anunț: 11.08.2023, valabilitate: 25.08.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 28.08.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
unui post de economist

Criteriile de participare sunt următoarele: absolvent de studii superioare economice și vechime de minimum 5 ani în domeniul studiilor, până la data de 25.08.2023.
Dosarul de concurs va cuprinde:
cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concurs;
– curriculum vitae, modelul european;
– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (legalizate)
– copie carte de identitate;
Probele de concurs: examen scris, probă practică și interviu

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul unității, biroul resurse umane, până la data de 25.08.2023
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268476795 int. 137.

Candidatul Ideal:
–  experiență de minim 5 ani în domeniul contabilității, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile;
– abilități avansate în desfășurarea activităților financiare (întocmire documente primare și urmărirea fluxurilor de informații), pentru diverse domenii de activitate;
– studii superioare de specialitate;
– bună abilitate în utilizarea informațiilor contabile în scopul întocmirii raportărilor fiscal obligatorii/periodice;
– cunoștințe de operare PC MS Office, Word, Excel (mediu), internet, la nivel cel puțin mediu;
– abilitate în corelații și funcționalități conturi contabile;
– operare în diverse programe informatice de evidență contabila, constituie avantaj cunoașterea programului WinMENTOR;
– bune abilități, diplomație și eleganță de comunicare atât scrisă cât și verbală;
– bune abilități de organizare și planificare a sarcinilor;
– “coechipier” onest și săritor.

Descrierea jobului:

– contabilitate generală, întocmirea/verificarea evidențelor contabile;
– întocmirea evidenței contabile generale până la nivel de balanță constituie avantaj;
– întocmirea registrelor și jurnalelor contabile obligatorii;
– întocmirea situațiilor și rapoartelor specifice domeniului financiar-contabil;
– gestionarea relațiilor cu autoritațile fiscale în toate situațiile de reprezentare a institutului;
– întocmirea diferitelor rapoarte la solicitarea directorului economic;
– suport în întocmirea documentelor de gestiune, evidența financiară (bancă și casă);
– implicarea în derularea diferitelor proiecte din cadrul institutului.

Descrierea companiei:

– oferta (bonusuri, beneficii)
– munca în cadrul unei echipe de profesioniști care permite acumularea de cunoștințe într-un timp scurt, posibilitatea dezvoltării unei cariere în domeniul financiar-contabil.
– Activitate desfășurată în cadrul unui institut național cu vechime, acces la cursuri de pregatire, spețe și informații avansate în domeniul fiscal;
– tichete de masă

Bibliografie:

 1. Legea nr. 82/1991, Legea contabilității Republicată;
 2. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
 3. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, Republicată
 4. OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
 5. Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
 6. HG nr.1882/2005 privind înființarea unor institute naționale de cercetare – dezvoltare agricolă;
 7. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 8. Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate;
 9. Legea nr. 227/2015 actualizată, Codul fiscal;
 10. Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal;
 11. Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 12. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 13. Ordin nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 14. Ordin 1139/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
  Anunțul a fost publicat în ziarul ADEVARUL in data de 11.08.2023.

Data publicare anunț: 24.07.2023, valabilitate: 04.08.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 10.08.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
unui post de consilier juridic

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legea 53/2003 și ale Procedurii operaționale privind recrutarea de personal în cadrul sectorului administrativ, sectorului de dezvoltare și auxiliar cercetare a INCDCSZ Brașov.

Anunțul a fost publicat în ziarul Transilvania Expres din data de 24.07.2023.

Criteriile de participare sunt următoarele: absolvent de studii superioare de specialitate vechime de minimum 5 ani în domeniul studiilor.
Dosarul de concurs va cuprinde:
– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concurs, model Anexa 1;
– curriculum vitae, modelul european;
– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (legalizate)
– copie carte de identitate;
– certificat de cazier judiciar.

Probele de concurs:
– Examen scris;
– Interviu cu comisia de concurs

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul unității, biroul resurse umane, până la data de 04.08.2023 orele 16.00
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268476795 int. 137.

Bibliografie:

 1. Constituția României;
 2. Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 287/20009 privind codul civil republicat cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă;
 5. Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de drept public.
 7. Ordonanța 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 8. Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare Republicată;
 9. Legea 53/2003, Codul Muncii;
 10. Legea 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
 11. Legea 18/1991, legea fondului funciar Republicată*);
 12. Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 13. HG 1882/2005, privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură;
 14. OG 57/2002, privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;
 15. Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
 16. Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice;
 17. Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.

Data publicare anunț: 24.07.2023, valabilitate: 04.08.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 9.08.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
unui post de responsabil achiziții publice

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legea 53/2003 și ale Procedurii operaționale privind recrutarea de personal în cadrul sectorului administrativ, sectorului de dezvoltare și auxiliar cercetare a INCDCSZ Brașov.

Anunțul a fost publicat în ziarul Transilvania Expres din data de 24.07.2023.

Criteriile de participare sunt următoarele: absolvent studii superioare, vechime de minimum 2 ani în domeniul achizițiilor publice, constituie avantaj experiență în achiziții pentru ”autoritate contractantă”.
Dosarul de concurs va cuprinde:
– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concurs, model Anexa 1;
– curriculum vitae, modelul european;
– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (copie)
– dovada încadrării ca și responsabil achiziții publice;
– copie carte de identitate;
– certificat de cazier judiciar.

Probele de concurs:
– lucrare scrisă în specialitatea postului;
– Interviu cu comisia de examinare.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul unității, biroul resurse umane, până la data de 04.08.2023 orele 16.00
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268476795 int. 137.

Tematică:
– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice şi cu HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, cu modificările și completările ulterioare
– H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi cu nr. HG 8672016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune, cu modificările și completările ulterioare
– H.G. nr. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de Servicii,
– Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
– Hotărârea nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare;
– Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice;
– Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate;
– ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat –în vigoare din data de 10 mai 2018;
– ORDIN Nr. 314/2018 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii;

Bibliografie:

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice şi cu HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, cu modificările și completările ulterioare
 2. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi cu nr. HG 8672016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune, cu modificările și completările ulterioare
 4. G. nr. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de Servicii,
 5. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestațiilor
 6. Hotărârea nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare;
 7. Ordonanță de Urgență nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice;
 8. Ordonanță de Urgență nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate;
 9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat –în vigoare din data de 10 mai 2018;

Descrierea postului:
– Întocmirea Strategiei de contractare aferentă achizițiilor pe care le derulează;
– Elaborarea Programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate transmise de către compartimentele institutului;
– Oferă sprijin pentru întocmirea Referatelor de necesitate, compartimentelor interesate din cadrul institutului;
– Verificarea încadrării corecte a tipului de contract și a procedurii de atribuire prevazută în planul de achiziții si stabilirea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică conform Legii achiziților publice;
– Întocmirea documentaţiei de atribuire (strategia de contractare, caietul de sarcini, formularele aferente procedurii, propunerea de contract);
– Elaborarea raspunsurilor la solicitările de clarificări primite din partea operatorilor economici înscriși în procedură și transmiterea acestora spre obțnerea avizului de conformitate al ANAP, dacă este cazul;
– Elaborarea punctului de vedere al AC în cazul depunerii unei contestații la CNSC privind documentația de atribuire publicată, dacă este cazul;
– Evaluare garanțiilor de participare, a DUAE si a documentelor însoțitoare precum și îndeplinirea cerințelor de calificare și elaborare PV;
– Evaluarea ofertelor tehnice depuse de către ofertanții ale caror oferte au fost declarate admisibile și elaborarea PV de evaluare tehnică;
– Aplicarea criteriului de atribuire, respectiv aplicarea algoritmului de calcul pentru factorii de evaluare prevăzuți dacă este cazul și acordarea punctajului;
– Evaluarea propunerilor financiare doar pentru ofertanții admisibili si elaborare PV evaluare financiară;
– Transmiterea solicitărilor de clarificări prin intermediul SEAP, dacă este cazul, atât în cazul ofertelor tehnice cât și a celor financiare, inclusiv stabilire termen de răspuns;
– Solicitare documente justificative conform DUAE ofertantului clasat pe primul loc în urma aplicarii punctajului;
– Evaluare documente primite din partea ofertantului clasat pe primul loc;
– Publicarea anuntului de atribuire a contractului în SEAP și în JOUE, daca este cazul, în termenul legal prevăzut după semnarea contractului;
– Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice care trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire
– Ţine evidenţa contractelor de achiziție publică.

Stadiu 4.04.2023
Data publicare anunț: 24.07.2023, valabilitate: 4.08.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 8.08.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
unui post de inginer zootehnist

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legea 53/2003 și ale Procedurii operaționale privind recrutarea de personal în cadrul sectorului administrativ, sectorului de dezvoltare și auxiliar cercetare a INCDCSZ Brașov.
Anunțul a fost publicat în ziarul Transilvania Expres din data de 24.07.2023.
Cerințele postului sunt: absolvent liceul agricol.
Concursul se va desfășura la sediul INCDCSZ Brasov din str. Fundăturii nr.2, Brasov, unde vor fi depuse și dosarele de înscriere la concurs, până la 04.08.2023 orele 16.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137.
Dosarul de concurs, va cuprinde următoarele documente:
– cerere prin care se solicită conducătorului unității aprobarea pentru participarea la concurs, model Anexa 1
– curriculum vitae, modelul european;
– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (legalizate)
– copie carte de identitate.

Probe de concurs:
– Examen scris;
– Interviu cu comisia de concurs.

Bibliografie:

 1. Feldhaus L., Sieverding E. 2007. Crescătoria de curcani, Editura m.A.S.T., București.
 2. Popescu-Vifo S. 1978. Genetica animală, Editura Ceres, București.
 3. Stoica I. 1992. Alimentația animalelor domestice, editura USAMV București.
 4. Stratulat Gh., Marin Gh., Chiriță V., Costea T., Cuparencu Denisa, Ionescu Viorica, Pricop F., Sicoe O., Suciu E., Tipuriță D., Ursu T. 1989. Cartea Fermierului – Creșterea păsărilor, Editura Ceres, București.
 5. Van I., Marin Gh., Damian A. 2005. Creșterea curcilor, Editura Total Publishing, București.
 6. Vancea I., 1978. Tehnologia creșterii intensive a păsărilor, Editura Ceres, București.
 7. Văcaru – Opriș I., Sandu Gh., Mateescu Virginia, Țârlea S., Chelmu S., Van I., Pricop F., Mihailov M., Movileanu Gh., Muscalu G. 2002. Tratat de avicultură, Editura Ceres, București.

Data publicare anunț: 13.07.2023, valabilitate: 27.07.2023

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 31.07.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
unui post de tractorist

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul INCDCSZ Brașov – locul de desfășurare al concursului, până la data de 27.07.2023 orele 16.00.
Cerințele postului sunt: absolvent de studii profesionale si curs calificare.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268476795 int.137.
Anunțul a fost publicat în ziarul Transilvania Expres din data de 13.07.2023.

Data publicare anunț: 13.07.2023, valabilitate: 27.07.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 28.07.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
 un post muncitor necalificat (un post pentru sector cercetare)

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legea 53/2003 și ale Procedurii operaționale privind recrutarea de personal în cadrul sectorului administrativ, sectorului de dezvoltare și auxiliar cercetare a INCDCSZ Brașov.
Anunțul a fost publicat în ziarul Transilvania Expres din data de 13.07.2023.
Cerințele postului sunt: să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, să aibă capacitate deplină de exercițiu, absolvent al învățământului obligatoriu, bune abilități de organizare și planificare a sarcinilor, abilitate de a lucra în echipă.
Concursul se va desfășura la sediul INCDCSZ Brasov din str. Fundăturii nr.2, Brasov, unde vor fi depuse și dosarele de înscriere la concurs, până la 27.07.2023 orele 16.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137.
Dosarul de concurs, va cuprinde următoarele documente:
– cerere prin care se solicită conducătorului unității aprobarea pentru participarea la concurs, model Anexa 1
– curriculum vitae;
– copie acte de studii;
– copie carte de identitate.

Probe de concurs: interviu cu comisia de concurs.

Rezultat 
20.07.2023: Stadiu candidați

Data publicare anunț: 16.06.2023, valabilitate: 17.07.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 24.07.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
unui post de Cercetător Științific

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr.319/2003 și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor științifice și a gradelor profesionale pentru personalul de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică al INCDCSZ Brașov.
Concursul se va desfășura la sediul INCDCSZ Brasov din str. Fundăturii nr.2, Brasov, unde vor fi depuse și dosarele de înscriere la concurs, până la 17.07.2023 orele 16.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137.

Condiții specifice: absolvent cu examen de licență, limba străina: engleza (nivel mediu scris și vorbit), cunoștințe de operare PC (word, excel, power point)
Dosarul de concurs, va cuprinde următoarele documente:
– cerere prin care se solicită conducătorului unității aprobarea pentru participarea la concurs, model Anexa 1
– curriculum vitae, modelul european;
– copie legalizată diplomă de licență și alte diplome relevante;
– lista publicații și participări la manifestări științifice;
– copii carnet muncă, adeverință vechime;
– copie carte de identitate;
– copie certificat de naștere.

Probe de concurs:
– lucrare scrisă în specialitatea postului;
– interviu cu comisia de concurs.

Tematica CS: Tehnologia de cultivare a cartofului

Bibliografie:

 1. Fitotehnie, 2010 – Conf.univ.dr. Viorel ION https://www.horticultura-bucuresti.ro/images/pdf/Fitotehnie.pdf;
 2. Sandoiu Dumitru. 2020. Tehnica experimentala în agricultură și horticultură.  Ed. PRINTECH, Săulescu N.A. și Săulescu N.N. 1967. Câmpul de experiență. Ed. Agro-silvica Bucuresti.

Anunțul a fost publicat în ziarul Adevărul din data de 16-18.06.2023.

Rezultat
20.07.2023: Stadiu candidați

Data publicare anunț: 16.06.2023, valabilitate: 17.07.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 25.07.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
unui post de inginer de dezvoltare tehnologică (IDT)

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr.319/2003 și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor științifice și a gradelor profesionale pentru personalul de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică al INCDCSZ Brașov.
Concursul se va desfășura la sediul INCDCSZ Brasov din str. Fundăturii nr.2, Brasov, unde vor fi depuse și dosarele de înscriere la concurs, până la 17.07.2023 orele 16.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137.

Condiții specifice: absolvent cu examen de licență, limba străina: engleza (nivel mediu scris și vorbit), cunoștințe de operare PC (word, excel, power point)
Dosarul de concurs, va cuprinde următoarele documente:
– cerere prin care se solicită conducătorului unității aprobarea pentru participarea la concurs, model Anexa 1
– curriculum vitae, modelul european;
– copie legalizată diplomă de licență și alte diplome relevante;
– lista publicații și participări la manifestări științifice;
– copii carnet muncă, adeverință vechime;
– copie carte de identitate;
– copie certificat de naștere.

Probe de concurs:
– lucrare scrisă din tematică de concurs și verificare aptitudini de limbă engleză;
– interviu cu comisia de concurs.

Tematica IDT: Tehnologia de cultivare pentru cartof și sfeclă de zahăr.

Bibliografie:

 1. Fitotehnie, 2010 – Conf.univ.dr. Viorel ION https://www.horticultura-bucuresti.ro/images/pdf/Fitotehnie.pdf;

Anunțul a fost publicat în ziarul Adevărul din data de 16-18.06.2023.

28.06.2023/3.07.2023: Rezultatul și stadiu candidați

Data publicare anunț: 14.06.2023, valabilitate: 27.06.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 3.07.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
unui post de tehnician agronom cu atribuții de gestionar în cadrul sectorului de dezvoltare

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legea 53/2003 și ale Procedurii operaționale privind recrutarea de personal în cadrul sectorului administrativ, sectorului de dezvoltare și auxiliar cercetare a INCDCSZ Brașov.
Anunțul a fost publicat în ziarul Transilvania Expres din data de 14.06.2023.
Cerințele postului sunt: absolvent liceul agricol.
Concursul se va desfășura la sediul INCDCSZ Brasov din str. Fundăturii nr.2, Brasov, unde vor fi depuse și dosarele de înscriere la concurs, până la 27.06.2023 orele 16.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137.
Dosarul de concurs, va cuprinde următoarele documente:
– cerere prin care se solicită conducătorului unității aprobarea pentru participarea la concurs, model Anexa 1
– curriculum vitae, modelul european;
– copie legalizată diplomă de bacalaureat;
– copie carte de identitate;
– copie certificat de naștere.

Probe de concurs:
– lucrare scrisă în specialitatea postului;
– Interviu cu comisia de concurs.

Tematică concurs:
Tehnologia de cultivare pentru cartof, sfeclă de zahăr, cereale și leguminoase pentru boabe.

Bibliografie:
1. Fitotehnie – Leguminoase pentru boabe – Marin Stefan, Editura Universitaria, 2010;
2. Fitotehnie – vol. I, Cereale si leguminoase pentru boabe – Gheorghe Valentin Roman
(coordonator), V. Tabara, Teodor Robu, Paul PIrsan, Marin Stefan, Mihail Axinte, Gavril
Morar, Solovastru Cernea, Editura Universitara, Bucurcsti, 2011;
3. Fitotehnie – vol. II, Plate tehnice, medicinale si aromatice – Gheorghe Valentin Roman
(coordonator), V. Tabara, Teodor Robu, Marin Stefan, Valeriu Tabara, Mihail Axinte, loan
Borcean, Solovastru Cernea, Editura Universitara, Bucuresti, 2012;
4. Producerea, controlul si certificarea semintelor – Soare Marin, Editura Sitech, Craiova, 2010;
5. Producerea semintelor dc cereale, Ieguminoase pentru boabe si plante tehnice – Ion Pacurar, Editura Phoenix, Brasov, 2007.
6. Fitotehnie, 2010 – Conf.univ.dr. Viorel ION https://www.horticultura-bucuresti.ro/images/pdf/Fitotehnie.pdf;
7. Sandoiu Dumitru. 2020. Tehnica experimentala în agricultură și horticultură. Ed. PRINTECH, Saulescu N.A. și Săulescu N.N. 1967. Câmpul de experiență. Ed. Agro-silvica Bucuresti.

Data publicare anunț: 14.06.2023, valabilitate: 27.06.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 3.07.2023 orele 1100, concurs pentru ocuparea
 două posturi muncitor necalificat (un post pentru sector vegetal si un post pentru sector
păsări)

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legea 53/2003 și ale Procedurii operaționale privind recrutarea de personal în cadrul sectorului administrativ, sectorului de dezvoltare și auxiliar cercetare a INCDCSZ Brașov.
Anunțul a fost publicat în ziarul Transilvania Expres din data de 14.06.2023.
Cerințele postului sunt: să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, să aibă capacitate deplină de exercițiu, absolvent al învățământului obligatoriu, bune abilități de organizare și planificare a sarcinilor, abilitate de a lucra în echipă.
Concursul se va desfășura la sediul INCDCSZ Brasov din str. Fundăturii nr.2, Brasov, unde vor fi depuse și dosarele de înscriere la concurs, până la 27.06.2023 orele 16.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137.
Dosarul de concurs, va cuprinde următoarele documente:
– cerere prin care se solicită conducătorului unității aprobarea pentru participarea la concurs, model Anexa 1
– curriculum vitae;
– copie acte de studii;
– copie carte de identitate.

Probe de concurs: interviu cu comisia de concurs.

Data publicare anunț: 14.06.2023, valabilitate: 27.06.2023

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 28.06.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
unui post de tractorist

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul INCDCSZ Brașov – locul de desfășurare al concursului, până la data de 27.06.2023 orele 16.00.
Cerințele postului sunt: absolvent de studii profesionale si curs calificare.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268476795 int.137.

Data publicare anunț: 23.05.2023.

INCDCSZ Brașov
Este interesat de încheierea unui contract de prestări servicii cu un medic veterinar, pentru asistență veterinară la efectivul de curci.

09.06.2023: Rezultat candidați
08.06.2023: Stadiu candidați

Data publicare anunț: 23.05.2023, valabilitate: 7.06.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 9.06.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
unui post de inginer agronom în cadrul sectorului de dezvoltare

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legea 53/2003 și ale Procedurii operaționale privind recrutarea de personal în cadrul sectorului administrativ, sectorului de dezvoltare și auxiliar cercetare a INCDCSZ Brașov.
Anunțul a fost publicat în ziarul Transilvania Expres din data de 23.05.2023.
Cerințele postului sunt: absolvent de studii superioare agronomice, cu examen de licență.
Concursul se va desfășura la sediul INCDCSZ Brasov din str. Fundăturii nr.2, Brasov, unde vor fi depuse și dosarele de înscriere la concurs, până la 7.06.2023 orele 16.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137
Dosarul de concurs, va cuprinde următoarele documente:
– cerere prin care se solicită conducătorului unităţii aprobarea pentru participarea la concurs, model Anexa 1
– curriculum vitae, modelul european;
– diploma și foaia matricolă care atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (legalizate)
– copie carte de identitate;
– copie certificat de naștere.

Probe de concurs:
– Examen scris din tematica de concurs și verificare aptitudini de limbă engleză;
– Interviu cu comisia de concurs.

Tematică și bibliografie

Data publicare anunț: 23.05.2023, valabilitate: 7.06.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 8.06.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
unui post de tehnician agronom cu atribuții de gestionar în cadrul sectorului de dezvoltare

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legea 53/2003 și ale Procedurii operaționale privind recrutarea de personal în cadrul sectorului administrativ, sectorului de dezvoltare și auxiliar cercetare a INCDCSZ Brașov.
Anunțul a fost publicat în ziarul Transilvania Expres din data de 23.05.2023.
Cerințele postului sunt: absolvent al învățământului liceal, să aibă capacitate deplină de exercițiu, bune abilități de organizare și planificare a sarcinilor, rezistență la efort.
Concursul se va desfășura la sediul INCDCSZ Brasov din str. Fundăturii nr.2, Brasov, unde vor fi depuse și dosarele de înscriere la concurs, până la 7.06.2023 orele 16.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137
Dosarul de concurs, va cuprinde următoarele documente:
– cerere prin care se solicită conducătorului unităţii aprobarea pentru participarea la concurs, model Anexa 1
– curriculum vitae, modelul european;
– copie legalizată diplomă de bacalaureat;
– copie carte de identitate;
– copie certificat de naștere.

Probe de concurs:
– lucrare scrisă în specialitatea postului;
– Interviu cu comisia de concurs.

Tematică concurs:
Tehnologia de cultivare pentru cartof, sfeclă de zahăr, cereale și leguminoase pentru boabe.

Bibliografie:
1. Fitotehnie – Leguminoase pentru boabe – Marin Stefan, Editura Universitaria, 2010;
2. Fitotehnie – vol. I, Cereale si leguminoase pentru boabe – Gheorghe Valentin Roman
(coordonator), V. Tabara, Teodor Robu, Paul PIrsan, Marin Stefan, Mihail Axinte, Gavril
Morar, Solovastru Cernea, Editura Universitara, Bucurcsti, 2011;
3. Fitotehnie – vol. II, Plate tehnice, medicinale si aromatice – Gheorghe Valentin Roman
(coordonator), V. Tabara, Teodor Robu, Marin Stefan, Valeriu Tabara, Mihail Axinte, loan
Borcean, Solovastru Cernea, Editura Universitara, Bucuresti, 2012;
4. Producerea, controlul si certificarea semintelor – Soare Marin, Editura Sitech, Craiova, 2010;
5. Producerea semintelor dc cereale, Ieguminoase pentru boabe si plante tehnice – Ion Pacurar, Editura Phoenix, Brasov, 2007.
6. Fitotehnie, 2010 – Conf.univ.dr. Viorel ION https://www.horticultura-bucuresti.ro/images/pdf/Fitotehnie.pdf;
7. Sandoiu Dumitru. 2020. Tehnica experimentala în agricultură și horticultură. Ed. PRINTECH, Saulescu N.A. și Săulescu N.N. 1967. Câmpul de experiență. Ed. Agro-silvica Bucuresti.

Data publicare anunț: 23.05.2023, valabilitate: 7.06.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 8.06.2023 orele 1100, concurs pentru ocuparea
 două posturi muncitor necalificat (un post pentru sector vegetal si un post pentru sector
păsări)

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legea 53/2003 și ale Procedurii operaționale privind recrutarea de personal în cadrul sectorului administrativ, sectorului de dezvoltare și auxiliar cercetare a INCDCSZ Brașov.
Anunțul a fost publicat în ziarul Transilvania Expres din data de 23.05.2023.
Cerințele postului sunt: să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, să aibă capacitate deplină de exercițiu, absolvent al învățământului obligatoriu, bune abilități de organizare și planificare a sarcinilor, abilitate de a lucra în echipă.
Concursul se va desfășura la sediul INCDCSZ Brasov din str. Fundăturii nr.2, Brasov, unde vor fi depuse și dosarele de înscriere la concurs, până la 7.06.2023 orele 16.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137
Dosarul de concurs, va cuprinde următoarele documente:
– cerere prin care se solicită conducătorului unității aprobarea pentru participarea la concurs, model Anexa 1
– curriculum vitae;
– copie acte de studii;
– copie carte de identitate.

Probe de concurs: interviu cu comisia de concurs.

Data publicare anunț: 10.04.2023, valabilitate: 10.05.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 17.05.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
unui post de inginer agronom în cadrul sectorului de dezvoltare

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legea 53/2003 și ale Regulamentului de organizare a concursurilor pentru angajarea, promovarea în grade științifice și încadrarea pe funcții pentru personalul de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică al INCDCSZ Brașov.
Anunțul a fost publicat în ziarul ADEVĂRUL din data de 10.04.2023.
Cerințele postului sunt: absolvent de studii superioare agronomice, cu examen de licență.
Concursul se va desfășura la sediul INCDCSZ Brasov din str. Fundăturii nr.2, Brasov, unde vor fi depuse și dosarele de înscriere la concurs, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului, respectiv până la 10.05.2023.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137
Dosarul de concurs, va cuprinde următoarele documente:
– cerere prin care se solicită conducătorului unităţii aprobarea pentru participarea la concurs, model Anexa 1
– curriculum vitae, modelul european;
– diploma și foaia matricolă care atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (legalizate)
– copie carte de identitate;
– copie certificat de naștere.

Probe de concurs:
– Examen scris din tematica de concurs și verificare aptitudini de limbă engleză;
– Interviu cu comisia de concurs.

Tematică și bibliografie

07.06.2023: Rezultat candidați
30.05.2023: Stadiu candidați

Data publicare anunț: 15.05.2023, valabilitate: 26.05.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 31.05.2023 orele 1000, concurs pentru ocuparea
unui post de economist

Criteriile de participare sunt următoarele: absolvent de studii superioare economice și vechime de minimum 3 ani în domeniul studiilor, până la data de 26.05.2023.
Dosarul de concurs va cuprinde:
cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concurs;
– curriculum vitae, modelul european;
– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (legalizate)
– copie carte de identitate;
Probele de concurs: examen scris, probă practică și interviu

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul unității, biroul resurse umane, până la data de 26.05.2023
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268476795 int. 137.

Candidatul Ideal:
–  experiență de minim 3 ani în domeniul contabilității, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile;
– abilități avansate în desfășurarea activităților financiare (întocmire documente primare și urmărirea fluxurilor de informații), pentru diverse domenii de activitate;
– studii superioare de specialitate;
– bună abilitate în utilizarea informațiilor contabile în scopul întocmirii raportărilor fiscal obligatorii/periodice;
– cunoștințe de operare PC MS Office, Word, Excel (mediu), internet, la nivel cel puțin mediu;
– abilitate în corelații și funcționalități conturi contabile;
– operare în diverse programe informatice de evidență contabila, constituie avantaj cunoașterea programului WinMENTOR;
– bune abilități, diplomație și eleganță de comunicare atât scrisă cât și verbală;
– bune abilități de organizare și planificare a sarcinilor;
– “coechipier” onest și săritor.

Descrierea jobului:

– contabilitate generală, întocmirea/verificarea evidențelor contabile;
– întocmirea evidenței contabile generale până la nivel de balanță constituie avantaj;
– întocmirea registrelor și jurnalelor contabile obligatorii;
– întocmirea situațiilor și rapoartelor specifice domeniului financiar-contabil;
– gestionarea relațiilor cu autoritațile fiscale în toate situațiile de reprezentare a institutului;
– întocmirea diferitelor rapoarte la solicitarea directorului economic;
– suport în întocmirea documentelor de gestiune, evidența financiară (bancă și casă);
– implicarea în derularea diferitelor proiecte din cadrul institutului.

Descrierea companiei:

– oferta (bonusuri, beneficii)
– munca în cadrul unei echipe de profesioniști care permite acumularea de cunoștințe într-un timp scurt, posibilitatea dezvoltării unei cariere în domeniul financiar-contabil.
– Activitate desfășurată în cadrul unui institut național cu vechime, acces la cursuri de pregatire, spețe și informații avansate în domeniul fiscal;
– tichete de masă

Bibliografie:

 1. Legea nr. 82/1991, Legea contabilității Republicată;
 2. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
 3. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, Republicată
 4. OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
 5. Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
 6. HG nr.1882/2005 privind înființarea unor institute naționale de cercetare – dezvoltare agricolă;
 7. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 8. Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate;
 9. Legea nr. 227/2015 actualizată, Codul fiscal;
 10. Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal;
 11. Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 12. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 13. Ordin nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 14. Ordin 1139/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
  Anunțul a fost publicat în ziarul ADEVARUL in data de 15.05.2023.

07.06.2023: Rezultat candidați
30.05.2023: Stadiu candidați

Data publicare anunț: 15.05.2023, valabilitate: 26.05.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 31.05.2023 orele 1000, concurs pentru ocuparea
unui post de economist

Criteriile de participare sunt următoarele: absolvent de studii superioare economice și vechime de minimum 3 ani în domeniul studiilor, până la data de 26.05.2023.
Dosarul de concurs va cuprinde:
cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concurs;
– curriculum vitae, modelul european;
– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (legalizate)
– copie carte de identitate;
Probele de concurs: examen scris, probă practică și interviu

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul unității, biroul resurse umane, până la data de 26.05.2023
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268476795 int. 137.

Candidatul Ideal:
–  experiență de minim 3 ani în domeniul contabilității, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile;
– abilități avansate în desfășurarea activităților financiare (întocmire documente primare și urmărirea fluxurilor de informații), pentru diverse domenii de activitate;
– studii superioare de specialitate;
– bună abilitate în utilizarea informațiilor contabile în scopul întocmirii raportărilor fiscal obligatorii/periodice;
– cunoștințe de operare PC MS Office, Word, Excel (mediu), internet, la nivel cel puțin mediu;
– abilitate în corelații și funcționalități conturi contabile;
– operare în diverse programe informatice de evidență contabila, constituie avantaj cunoașterea programului WinMENTOR;
– bune abilități, diplomație și eleganță de comunicare atât scrisă cât și verbală;
– bune abilități de organizare și planificare a sarcinilor;
– “coechipier” onest și săritor.

Descrierea jobului:

– contabilitate generală, întocmirea/verificarea evidențelor contabile;
– întocmirea evidenței contabile generale până la nivel de balanță constituie avantaj;
– întocmirea registrelor și jurnalelor contabile obligatorii;
– întocmirea situațiilor și rapoartelor specifice domeniului financiar-contabil;
– gestionarea relațiilor cu autoritațile fiscale în toate situațiile de reprezentare a institutului;
– întocmirea diferitelor rapoarte la solicitarea directorului economic;
– suport în întocmirea documentelor de gestiune, evidența financiară (bancă și casă);
– implicarea în derularea diferitelor proiecte din cadrul institutului.

Descrierea companiei:

– oferta (bonusuri, beneficii)
– munca în cadrul unei echipe de profesioniști care permite acumularea de cunoștințe într-un timp scurt, posibilitatea dezvoltării unei cariere în domeniul financiar-contabil.
– Activitate desfășurată în cadrul unui institut național cu vechime, acces la cursuri de pregatire, spețe și informații avansate în domeniul fiscal;
– tichete de masă

Bibliografie:

 1. Legea nr. 82/1991, Legea contabilității Republicată;
 2. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
 3. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, Republicată
 4. OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
 5. Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
 6. HG nr.1882/2005 privind înființarea unor institute naționale de cercetare – dezvoltare agricolă;
 7. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 8. Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate;
 9. Legea nr. 227/2015 actualizată, Codul fiscal;
 10. Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal;
 11. Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 12. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 13. Ordin nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 14. Ordin 1139/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
  Anunțul a fost publicat în ziarul ADEVARUL in data de 15.05.2023.

Data publicare anunț: 10.04.2023, valabilitate: 10.05.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 17.05.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
unui post de inginer agronom în cadrul sectorului de cercetare

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003, Legea 53/2003 și ale Regulamentului de organizare a concursurilor pentru angajarea, promovarea în grade științifice și încadrarea pe funcții pentru personalul de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică al INCDCSZ Brașov.
Anunțul a fost publicat în ziarul ADEVĂRUL din data de 10.04.2023.
Cerințele postului sunt: absolvent de studii superioare agronomice, cu examen de licență.
Concursul se va desfășura la sediul INCDCSZ Brasov din str. Fundăturii nr.2, Brasov, unde vor fi depuse și dosarele de înscriere la concurs, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului, respectiv până la 10.05.2023.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137
Dosarul de concurs, va cuprinde următoarele documente:
– cerere prin care se solicită conducătorului unităţii aprobarea pentru participarea la concurs, model Anexa 1
– curriculum vitae, modelul european;
– diploma și foaia matricolă care atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (legalizate)
– copie carte de identitate;
– copie certificat de naștere.

Probe de concurs:
– Examen scris din tematica de concurs și verificare aptitudini de limbă engleză;
– Interviu cu comisia de concurs.

Tematica si bibliografie

20.04.2023: Stadiu candidați
Data publicare anunț: 03.04.2023, valabilitate: 18.04.2023.

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 26.04.2023 orele 1000, concurs pentru ocuparea
unui post de director economic

Criteriile de participare sunt următoarele: absolvent de studii superioare economice și vechime de minimum 5 ani în domeniul studiilor.
Dosarul de concurs va cuprinde:
– cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concurs;
– curriculum vitae, modelul european;
– diploma și foaia matricolă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (legalizate)
– copie carte de identitate;
Probele de concurs:
– Proiect privind îmbunătățirea situației financiară a INCDCSZ Brașov;
– Interviu

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul unității, biroul resurse umane, până la data de 18.04.2023
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268476795 int. 137.

Bibliografie:

 1. Legea nr. 82/1991, Legea contabilității Republicată;
 2. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
 3. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, Republicată
 4. OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
 5. Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
 6. HG nr.1882/2005 privind înființarea unor institute naționale de cercetare – dezvoltare agricolă;
 7. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 8. Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate;
 9. Legea nr. 227/2015 actualizată, Codul fiscal;
 10. Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal;
 11. Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 12. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 13. Ordin nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 14. Ordin 1139/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu

07.04.2023:

INCDCSZ Brașov
Organizează în data de 27.04.2023 orele 900, concurs pentru ocuparea
unui post de tractorist

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul INCDCSZ Brașov – locul de desfășurare al concursului, până la data de 25.04.2023.
Cerințele postului sunt: absolvent de studii profesionale si curs calificare.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268476795 int.137

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează în data de 11.04.2023 orele 9, concurs pentru ocuparea unui post de Cercetător Științific gradul II,  specializarea ”Tehnologia culturilor de câmp”.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr.319/2003, Ordinul nr. 4621/2020 și în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor științifice și a gradelor profesionale pentru personalul de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică al INCDCSZ Brașov.
Concursul se va desfășura la sediul INCDCSZ Brasov din str. Fundăturii nr.2, Brasov, unde vor fi depuse și dosarele de înscriere la concurs, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268476795 int. 137.

Anunțul concursului este aici.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează în data de 20.02.2023 orele 9.00, la sediul INCDCSZ Brașov din str. Fundăturii nr.2, Brașov, concurs pentru ocuparea a unui post de inginer agronom. Criteriile de participare sunt: absolvent de studii superioare, specializarea agronomie, minimum 5 ani vechime în domeniul studiilor. Tematica concursului de inginer agronom este aici.

Dosarul trebuie să cuprindă copia actelor de studii (inclusiv foaie matricola), copia carte de identitate, copia carnet de munca (daca este cazul), CV-ul și cerere de înscriere (format liber) și se depune la sediul unității până la data de 17.02.2023.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268476795 int. 137.

Anul 2022

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează în data de 20.12.2022 orele 10, concurs pentru ocuparea a unui post de CS II, specializarea „Biotehnologii și virusologie” și a două posturi de CS II, specializarea „Tehnologia culturilor de câmp

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr.319/2003, Ordin nr. 6129/2016  și în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor științifice și a gradelor profesionale pentru personalul de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică al INCDCSZ Brașov.

Concursurile se vor desfășura la sediul INCDCSZ Brasov din str. Fundăturii nr.2, Brașov, unde vor  fi depuse și dosarele de concurs, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului.

Vezi Detalii

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail [email protected] sau la nr.tel. 0268476795 int. 137 de luni pana vineri, intre orele 08:00 – 16:00

Anul 2021

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează concurs, în condițiile Legii nr.319/2003, pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Stiințifică vacant, în cadrul PNCDI III, in cadrul proiectului complex cu titlul:Creșterea eficienței energetice a instalațiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz-microalge-biocolbustibili, în cadrul conceptului de biorafinare (AlgalBiogazConceptEnergie), încheiat în cadrul subprogramului 1.2 – Performanta instituțională, Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, contract nr.32PCCDI/2018.

Vezi Detalii

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail [email protected] sau la nr.tel. 0268476795 int. 137 de luni pana vineri, intre orele 08:00 – 16:00

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează concurs, în condițiile Legii nr.319/2003, pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Stiințifică vacant, în cadrul PNCDI III, in cadrul proiectului complex cu titlul: Eco-nano-tehnologii și echipamente inteligente pentru cartografierea proprietăților solului și evaluarea în dinamica plantei, în vederea eficientizării producției agricole și protecției mediului,, încheiat în cadrul subprogramului 1.2 – Performanta instituțională, Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, contract nr.41PCCDI/2018.

Vezi Detalii

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail [email protected] sau la nr.tel. 0268476795 int. 137 de luni pana vineri, intre orele 08:00 – 16:00

Anul 2020

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează concurs, în condițiile Legii nr.319/2003, pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Stiințifică vacant, în cadrul PNCDI III, in cadrul proiectului complex cu titlul: Eco-nano-tehnologii și echipamente inteligente pentru cartografierea proprietăților solului și evaluarea în dinamica plantei, în vederea eficientizării producției agricole și protecției mediului,, încheiat în cadrul subprogramului 1.2 – Performanta instituțională, Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, contract nr.41PCCDI/2018.

Vezi Detalii

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail [email protected] sau la nr.tel. 0268476795 int. 137 de luni pana vineri, intre orele 08:00 – 16:00

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează concurs, în condițiile Legii nr.319/2003, pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare științifică vacant, în cadrul ONCDI III, in cadrul proiectului complex cu titlul: Creșterea eficientei energetice a instalațiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: bigaz-microalge-biocombustibili, în cadrul conceptului de biorafinare (AlgalBiogazConceptEnergie), încheiat în cadrul subprogramului 1.2 – Performanta instituțională, Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, contract nr.32PCCDI/2008.

Vezi Detalii

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail [email protected] sau la nr.tel. 0268476795 int. 137 sau 118, de luni pana vineri, intre orele 08:00 – 16:00

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează în data de 19.03.2020, concurs pentru ocuparea a două posturi de CS I, specializarea „Biotehnologii și virusologie”

Candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevazute în Legea nr.319/2003 și în Regulamentul de promovare în grade științifice al INCDCSZ Brașov.

Dosarele pentru înscrieri la concurs se depun la sediul INCDCSZ Brasov, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului (respectiv pana la data de 10.03.2020)

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează concurs în data de 26.02.2020 ora 9, în condițiile Legii nr.672/2002, pentru ocuparea postului de auditor public intern.

Criteriile de participare sunt: absolvent studii superioare economice sau postuniversitare in audit intern/riscuri/control intern, cu o experienta de min 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției

Dosarele pentru înscrieri la concurs se depun la sediul INCDCSZ Brasov,  pană la data de 21.02.2020.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează concurs, în condițiile Legii nr.319/2003, pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare științifică debutant, în cadrul Lab. de cerc.pt culturi de țesuturi vegetale, concurs ce se va desfășura în data de 05.03.2020 ora 9.

Criteriile de participare sunt: absolvent studii superioare, cunoștințe de limba engleza.

Dosarele pentru înscrieri la concurs se depun la sediul INCDCSZ Brasov, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului (respectiv pana la data de 03.03.2020)

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează concurs, în condițiile Legii nr.319/2003, pentru ocuparea a 3 posturi: asistent, laborant și muncitor necalificat, în cadrul sectorului de cercetare,  concurs ce se va desfășura în data de 04.03.2020 ora 9.

Dosarele pentru înscrieri la concurs se depun la sediul INCDCSZ Brasov, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului (respectiv pana la data de 03.03.2020)

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137

Anul 2019

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, Organizeaza concurs in conditiile Legii nr.319/2003, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • Un post de Asistent de Cercetare Stiintifica, in cadrul proiectului complex cu titlul: Cresterea eficientei energetice a instalatiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz-microalge-biocombustibili, in cadrul conceptului de biorafinare (AlgalBiogazConceptEnergie) – click aici pentru detalii
 • Un post de biolog, specializarea entomologie, in cadrul Lab. de cerc. pt. tehnologie si bune practici agricole.click aici pentru detalii

Dosarele pentru inscrierile la concurs se depun la sediun INCDCSZ Brasov, in termen de 30 de zile de la publicarea anuntului (respectiv pana la data de 18.10.2019)
Relatii suplimentare de pot obtine la tel. 0268/476795 int. 137

Pentru mai multe detalii click aici.

Anunț de scoatere la concurs a postului de asistent de cercetare științifică vacant în cadrul PNCDI III, proiect complex cu titlul: „Eco-nano-tehnologii și echipamente inteligente pentru cartografierea proprietăților solului și evaluarea în dinamica plantei, în vederea eficientizării producției agricole și protecția mediului -ENI”.
Detalii privind desfășurarea concursului și conținutul dosarului de concurs găsiți aici:
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/438721
https://jobs.research.gov.ro/anunt.php?id=3577

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr (INCDCSZ) Braşov, organizează concurs, în conformitate cu Legea 319/2003, pentru urmatoarele posturi:

– ocuparea functiei si gradului de CS III, in cadrul Lab. de cercetare pentru tehnologie si bune practici agricole.  Click aici pentru mai multe detalii

– director stiintific,director tehnic si director economic. Click aici pentru mai multe detalii

– sef de baza, in cadrul Bazei experimentale vegetale si selectie animala. Click aici pentru mai multe detalii

Anul 2018

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr (INCDCSZ) Braşov, organizează concurs, în conformitate cu Legea 319/2003 cu modificările ulterioare, pentru promovare a personalului din cercetare in grade stiintifice, dupa cum urmeaza:

Institutul scoate la concurs un post de Asistent de Cercetare Stiintifica.
Pentru informatii suplimentare clic aici.

Sari la conținut