Despre Proiect

Titlu proiect: Dezvoltarea si promovarea unui modul de productie ecologica (cartof, cereale, plante medicinale si plante furajere), la nivel de ferma

Nr. Contract: S.C.G.141559/2008, UTSCG

Durata planificata: 27 luni.(+6 luni)

Data propusa de incepere a proiectului: 24.02.2008

Data finalizarii: 24.04.2010 (30.10.2010)

Valoarea totala a proiectului: 312500 Euro

Valoarea solicitata sub forma de grant: 250000 Euro, 80 % din valoarea totala a proiectului de 312500 Euro

Valoarea cofinantarii sau contributiei in-kind: 62500 Euro

Obiective

1. Obţinerea de produse ecologice de înaltă valoare biologică (sămânţă certificată din categorii biologice superioare) la speciile: cartof, facelia, triticale, care să corespundă solicitărilor producătorilor agricoli operatori certificaţi pentru agricultura ecologică şi operatorilor de piaţă.

2. Realizarea unui model experimental la nivel de fermă pentru obţinerea de produse vegetale, certificate ecologic şi în care se vor aplica tehnologii inovative de cultură specifice fiecărei specii.

3. îmbunătăţirea diseminării informaţiilor ştiinţifice şi tehnice (obţinute prin cercetarea aplicativă) prin transferul la operatorii autorizaţi, asociaţiile profesionale, studenţi, elevi, a tehnicilor şi ideilor moderne privind culturile ecologice.

4. Dezvoltarea unui program educaţional pentru fermieri privind agricultura ecologică.

5. îmbunătăţirea capacităţii cercetătorilor români de a accesa pe bază de competiţie internă şi externă fonduri pentru susţinerea dezvoltării cercetărilor din domeniul culturii cartofului, plantelor medicinale şi cerealelor.

Fundamentarea Tehnica

Agricultura ecologică îşi propune ca în cadrul unui sistem raţional să producă o hrană mult mai adaptată metabolismului omului, mai sănătoasă şi în respectul deplin al protejării naturii (Toncea, 2002, Stoian, 2004).

în cadrul UE, cţt şi în ţara noastră există preocupări privind dezvoltarea sistemelor de agricultură ecologică, principalele promotoare fiind Olanda, Germania, Italia, Elveţia, Marea Britanie, Danemarca, Franţa şi Austria.

în momentul actual sistemul de agricultură biologică este reglementat în UE prin Regulamentul 2092/1991, iar în România prin OUG 34/2000 şi Legea nr, 38/2001 care sunt complet armonizate cu legislaţia europeană (Strategia MAPDR, 2005).

Pornind de la principala cultură din cadrul proiectului, cartoful pentru producerea de sămţnţă ecologică, trebuie menţionat că el reprezintă o noutate absolută pentru România, deşi au existat unele încercări sporadice de a produce cartof ecologic pentru consum (Morar et al., 2003).

în contextul economico-social actual, atţt din România cţt şi din Uniunea Europeană, cţnd preocupările privind sănătatea cosumatorilor devin obiective de strategie alimentară, prezentul proiect îşi propune să realizeze prin implementarea sa următoarele:

  • înfiinţarea unui modul de 24 ha de agricultură ecologică la INCDCSZ Brasov, unde se vor experimenta şi selecta variante tehnologice ce vor fundamenta realizarea de pachete tehnologice (sămţnţă bio din categorii superioare, soiuri corespuntătoare la cele 4 culturi promovate), element definitoriu în obţinerea de rezultate profitabile în fermele ecologice.
  • Transferul modulului (variante diferite de suprafaţă) a know-how-ului şi a pachetelor tehnologice la beneficiarii direcţi (5 companii şi FNC-R) şi la beneficiarii potenţiali (40 fermieri şi 200 elevi, studenţi şi specialişti).
  • Includerea în strategia MADR şi a PNDR (2007-2013) privind dezvoltarea de abilităţi instituţionale şi funcţionale în sectorul rural prin creearea de locuri de muncă atţt în amonte cţt şi în aval de fermele ecologice.
  • Modulul de la INCDCSZ Brasov va deveni un complex de formare şi instruire a fermierilor ce vor opta pentru agricultura ecologică şi un centru de diseminare a noilor cunoştinţe rezultate din funcţionarea şi dezvoltarea modulului.

în cadrul UE sunt cultivate anual peste 2 milioane de hectare cu diferite soiuri de cartof, România reprezentţnd, cu cele 280.000 de hectare, a doua ţară ca pondere privind suprafaţa.

Dintr-o statistică pe ultimii 5 ani referitoare la suprafaţa ocupată de cartoful ecologic pe primul loc se situează Germania cu 5000 hectare, urmată de Marea Britanie cu peste 1000 hectare şi Olanda cu 800 hectare, aceste suprafeţe reprezentţnd procentual 4%, 12% şi respectiv 15% din suprafeţele cultivate în sistem convenţional.

Profitul realizat la un hectar de cultură ecologică a variat între 5800 Euro, în Germania şi 7200 Euro în Marea Britanie, el find de 2,5 pţnă la 3,2 mai mare decţt cel înregistrat în cultura convenţională. De remarcat că acest profit s-a obţinut la niveluri de producţie ale cartofului ecologic de 2-3 ori mai mici ca la cultura convenţională, 14-18 t/ha comparativ cu 30-43 t/ha (Potato World Magazin, 2007).

La ora actuală există o cerere crescţndă în spaţiul european pentru cartoful provenit din cultura ecologică, principalul factor restrictiv fiind cantitatea de sămţnţă ecologică certificată comercializată pe piaţă.

într-un recent articol publicat în Potato World Magazine (Leo Hanse, 2007), autorul prezintă situaţia din Olanda unde cererile de cartof biologic sunt în creştere. Astfel, în Olanda în anul 2006 s-a înregistrat o creştere cu 18% a consumului de cartof biologic, valoarea totală fiind de 19,2 mil. Euro, producţia obţinţndu-se în 1448 de ferme certificate.

Concernul „Albert Heijn” dezvoltă o puternică reţea de comercializare a cartofului ecologic şi se implică şi în finanţarea cercetătorilor.

Cercetările efectuate la Institutul Louis Bolk şi la Universitatea din Wageningen cu finanţare de la Ministerul Agriculturii, sunt concentrate pe obţinerea unor soiuri cu rezistenţă genetică la boli şi dăunători bazate pe metaboliţi secundari (Leo Hanse, 2007).

Subliniem faptul că soiul Rustic, pe care îl vom promova ca principal soi în cultura ecologică a cartofului în România, se caracterizează prin rezistenţă ridicată de cţmp la mană şi la viroze, solicitţnd un număr foarte redus de tratamente (maximum 2-3) pentru combaterea manei, principala boală la cartof, a cărei combatere necesită la soiurile obişnuite un număr de 8-10-12 tratamente.

Chiar dacă predicţia privind cultura cartofului ecologic în UE este că în următorii 10 ani nu va depăşi 10% din suprafaţa convenţională de cartof, totuşi, ca urmare a implementării de către toate statele a Directivei CE Nr. 2092/1991, este de aşteptat ca tot mai mulţi fermieri să opteze pentru acest sistem de cultură, fenomen care se va manifesta şi în ţara noastră.

Pentru celelalte culturi prevăzute în cadrul proiectului situaţia este diferită în sensul că, în România, sunt producători de sămţnţă ecologică pentru cereale şi plante medicinale, dar cantităţile oferite de aceştia nu pot acoperi în totalitate cererile, astfel încţt şi aici există un segment de piaţă în continuă dezvoltare, reprezentat de producătorii autorizaţi pentru agricultura ecologică, care solicită seminţe de calitate şi produse în sistem ecologic certificat (Morar et all., 2003).

Plantele furajere produse în sistem ecologic se vor valorifica în primii ani la ferma ecologică de la Şercaia, ulterior fiind utilizate în sectorul zootehnic ecologic de la INCDCSZ Braşov, prevăzut să complexeze modulul iniţial propus în cadrul proiectului.

Proiectul este orientat spre rezolvarea unei problematici extrem de stringente, determinată de preocupările tot mai serioase ale consumatorilor faţă de calitatea alimentelor consumate, de prezervarea unui status corespunzător de sănătate, de creştere a responsabilităţii agenţilor economici faţă de conservarea şi protejarea mediului înconjurător.

în alt plan, prin executarea proiectului se va aduce o contribuţie la creşterea activităţilor economice şi la dezvoltarea interesului social pentru spaţiul rural, componentă a strategiei de dezvoltare a MADR susţinută şi de politicile UE.

La fel de important este şi aspectul privind utilizarea modulului experimental de producţie ecologică în transferul şi diseminarea cunoştinţelor referitoare la tehnologiile noi, specifice culturilor luate în experimentare şi care consituie o componentă esenţială în promovarea conceptului de agricultură ecologică şi implicit a conceptului de dezvoltare durabilă.

în acelaşi timp se crează şi premize favorabile pentru perfecţionarea profesională a cercetătorilor, astfel încţt să poată participa şi la atragerea altor fonduri pe cale competiţională din surse interne şi internaţionale.

Activitati

A 1. Activităţi pregătitoare pentru implementarea proiectului

A 1.1. Delimitarea suprafeţelor modulului ecologic de 24 ha pe parcela A 289 aflată în conversie (vezi Fişe de înregistrare 2007, 2008). La această activitate INCDCSZ Brasov este coordonatorul de proiect şi executant. Metodologii utilizate: metode de ridicare, delimitare şi proiectare topo, utilizând staţie totală şi dispozitiv GPS. Pentru delimitarea suprafeţelor afişate în conversie ecologică ne bazăm pe metodologia prevăzută de legislaţia în vigoare (OUG 34/2000 şi Legea 38/2001). Ca ţinte cuantificabile (indicatori tehnici de performanţă se urmăreşte realizarea modulului ecologic de 24 ha aflat în conversie. în final întreaga suprafaţă va fi certificată Eco şi va avea ca impact înfiinţare modul ecologic experimental de 24 ha la INCDCSZ Bv, modul de experimentare a 4 variante tehnologice/4 culturi eco, de formatare a fermierilor (100/an) din România si de diseminare (2 simpozioane x 300 participanti; 3zile deschise/an. x 20-30 fermieri.

A1.2. Proiectarea şi realizarea modulului ecologic experimental. La această activitate INCDCSZ Brasov este coordonatorul de proiect şi executant. Proiectarea are la bază planul de cultură anual şi schiţa de amplasare anexate. Se respectă prevederile Legii 266/2002 privind producerea, procesarea şi comercializarea seminţelor în Romania. Impactul preconizat este de înfiinţare a unui modul ecologic experimental, delimitarea suprafetelor pe culturi 4 /3ani (total 24 ha).

A1.3. Execuţia lucrărilor de primăvară specifice culturilor ecologice în cadrul modulului experimental. La această activitate INCDCSZ Brasov este coordonatorul de proiect şi executant. Ca metodologie de lucru, în fişa tehnologică se ţine cont de cerinţele agriculturii ecologice (arături 20 cm, compostare la suprafaţă, fertilizare organică şi minerală cu compuşi agreaţi în agricultura eco). Ca ţintă cuantificabilă se prevede realizarea arăturii puţin energice pe o suprafaţă de 6 ha. Se vor înfiinţa 3 – 4 culturi x 4 variante tehnologice prin amplasarea pe 24 ha.

A1.4. Achiziţionarea materialului biologic, echipamentelor şi materialelor consumabile specifice agriculturii ecologice. La această activitate INCDCSZ Brasov este coordonatorul de proiect şi executant. Activitatea se realizează conform legislaţiei prin selecţie de oferte pentru achiziţii în valoare de până la 10,000 euro şi conform SEAP pentru achiziţii peste 10,000 euro. Ca element de monitorizare se va prezenta 1 plan de achiziţie şi 4 procese verbale de recepţie. Se va realiza suportul tehnic constând din 1 tractor cu sistema de masini, 1 auto, consumabile şi biologic- seminţe (4 t cartof, 8 kg facelia, 0.5-1 t triticale, 80 kg. porumb), pentru derularea cercetărilor aplicative şi pentru acţiunile de diseminare.

A 2. Activităţi de cercetare aplicativă

A 2.1. Studierea şi experimentarea unor variante tehnologice (rotaţii, soiuri, input-uri) ecologice specifice culturilor din rotaţie (vezi Structura şi rotaţia culturilor). La această activitate INCDCSZ Brasov este coordonatorul de proiect şi executant INCDCSZ Brasov şi partenerii P 2 (USAMV Cluj-Napoca), P3 (SC AUGER PETRUS SRL) şi P4 (FNC-R). Metodologia experimentală în concordanţă cu principiile producerii de sămânţă şi a culturilor biologice care prevede:

  • distanţe de izolare
  • rotaţie obligatorie de 3-4 ani
  • respectarea metodologiei de tehnică experimentală (repetiţii, variante, observaţii, măsurători şi tehnică de calcul, analiza varianţei, corelaţii, interacţiuni).

Indicatorii de performanţă prevăd realizarea a 4 culturi şi a 4 variante tehnologice.

A 2.2. Elaborarea unor pachete tehnologice complete (soi, sămânţă, tehnologie) specifice culturilor ecologice la nivel de fermă. La această activitate INCDCSZ Brasov este coordonatorul de proiect şi executant INCDCSZ Brasov şi partenerii P 2 (USAMV Cluj-Napoca), P3 (SC AUGER PETRUS SRL) şi P4 (FNC-R). Ca metodologie de lucru se utilizează selecţia de soiuri cu toleranţă/rezistenţă genetică la boli şi dăunători şi selecţia de variante tehnologice corelată cu structura soiurilor promovate. Se prevede realizarea a 4 pachete tehnologice specifice culturilor din rotaţie (cartof, porumb, triticale şi facelia). Activitatea va avea un impact de creştere a performanţelor de producţie în sistemul agriculturii ecologice prin utilizarea de samanta bio de categorii superioare beneficiarii vor obtine creşteri de 10-15% a productiilor la carof, facelia, triticale si porumb.

A 2.3. Determinarea parametrilor de cultură la sămânţa ecologică obţinută din categorii biologice superioare la cartof, plante medicinale (facelia), cereale (triticale) şi porumb. La această activitate INCDCSZ Brasov este coordonatorul de proiect şi executant. Se aplică metodologia specifică producerii de sămânţă la speciile respective şi a parametrilor de calitate (MMB, facultatea şi puterea germinativă). Testări prin ELISA la cartoful pentru sămânţă. Realizarea a 1-2 certificate/an/cultură. Impactul este de creşterea calităţii seminţelor ecologice prin reducerea infectiei virotice cu 25% la cartof şi prin creşterea calităţii germinative cu 10% la facelia, triticale. Cantitativ se obţine în anul 2008 12 tone catof BSE, 280 kg facelia Clasa B şi 18,8 tone porumb. în anul 2009 se vor obţine 36 tone cartof Elită, 280 kg facelia Clasa C şi 19 tone porumb.

A 2.4. îmbunătăţirea capacităţii ştiinţifice şi tehnice a echipei de implementare. La această activitate INCDCSZ Brasov este coordonatorul de proiect şi executant INCDCSZ Brasov şi partenerii P 2 (USAMV Cluj-Napoca), P3 (SC AUGER PETRUS SRL) şi P4 (FNC-R). Se utlizează instruiri individuale organizate în ţară şi străinătate pe tematica agriculturii ecologice, participare la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale. Ca indicatori de performanţă se prevede: 2 pregătiri tematice pentru 6 participanţi (5 zile), 1 vizită de documentare externă pentru 2 membri (5 zile). Se prevede creşterea gradului de competitivitate în accesarea de noi fonduri si preluarea de cunostinţe de la fermieri si specialisti straini (participarea la 1-2 proiecte internationale).

A3. Activităţi de implementare

A3.1. Implementarea pachetelor tehnologice la nivelul modulului la INCDCSZ Braşov, la parteneri şi fermierii parteneri potenţiali. La această activitate INCDCSZ Brasov este coordonatorul de proiect şi executant INCDCSZ Brasov şi partenerii P 2 (USAMV Cluj-Napoca), P3 (SC AUGER PETRUS SRL) şi P4 (FNC-R). Rezultatele obţinute prin cercetările experimentale în cadrul proiectului se vor concretiza prin elaborarea unor pachete tehnologice diferenţiate pe cele 4 specii luate în studiu şi vor consta din:

  • sămânţă biologică de valoare ridicată produsă eco;
  • tehnologie specifică.

în prima fază acestea vor fi implementate la ferma vegetală a INCDCSZ Braşov, SC AUGER PETRU� SRL Călăraşi şi la FNC-R, ulterior implementarea fiind realizată şi la ceilalţi potenţiali beneficiari. Pentru realizarea acestora se utilizează metodologia specifică culturilor comparative (blocuri randomizate în 4 repetiţii) în 4 locaţii cu scopul implementării pachetului tehnologic. Realizarea acestei activităţi va duce la creşterea performanţelor de producţie în sistemul agriculturii ecologice prin nivelul mai ridicat de producţie/ha cu 10-15% la cele 4 specii, ridicarea nivelului de calitate a produselor (5%), în prima fază la 20-30 beneficiari, iar dupa finalizarea proiectului la 300 beneficiari.

A 4. Activităţi de diseminare a informaţiilor ştiinţifice şi tehnice

A 4.1. Organizarea anuală a Simpozionul Naţional „Ziua verde a cartofului” (promovarea culturilor eco). La această activitate INCDCSZ Brasov este coordonatorul de proiect şi executant. Se înfiinţează câmpuri demonstrative cu soiuri tolerante la stres bio şi ecologic, variante tehnologice specifice agriculturii ecologice şi zonei de cultivare. Se concretizează prin 2 Simpozioane naţionale cu 300 participanţi 2 zile/simpozion.

A 4.2. Proiectarea şi realizarea unui domeniu în cadrul paginii de internet a INCDCSZ Braşov, http://www.potato.ro, pentru promovarea principiilor şi rezultatelor de agricultură ecologică. La această activitate INCDCSZ Brasov este coordonatorul de proiect şi executant. Se realizează proiectarea domeniului, realizarea de link-uri cu site-uri similare, programare html, finalizat prin materializarea unui domeniu distinct de agricultură ecologică în cadrul site-ului INCDCSZ Brasov: http://www.potato.ro. Impactul scontat este de creştere a gradului de informare a fermierilor si asociatiilor profesionale (300 de fermieri, 10 asociatii profesionale, 200 de elevi si studenti).

A 4.3. Organizarea de zile deschise în câmp (2/an=4). La această activitate INCDCSZ Brasov este coordonatorul de proiect şi executant INCDCSZ Brasov şi partenerii P2 (USAMV Cluj-Napoca), P3 (SC AUGER PETRUS SRL) şi P4 (FNC-R). Ca metodologie se utilizează înfiinţarea de culturi comparative şi câmpuri demonstrative în judeţele Braşov, Călăraşi, Cluj şi Neamţ realizându-se 2 zile deschise/an/locaţaie (4 zile în total) şi 4 întâlniri/ an.

A 4.4. Editarea şi publicarea unor materiale de promovare a agriculturii ecologice în reviste de specialitate. La această activitate INCDCSZ Brasov este coordonatorul de proiect şi executant. Această activitate implică editarea electronică folosind editoare de texte adecvate, selectarea editorului (tipografia) în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice (vezi A1.4), în final obţinându-se următoarele materiale de promovare: 1 broşură x 100 exemplare, 5 pliante x 400 exemplare, 5 postere. Impact: creşterea gradului de informare a fermierilor (400 fermieri). Materialele se transferă la 12 OJCA, 10 DADR, FNC-R, 10 Asociaţii bio.

Evenimente

Evenimente proiect

A 0. Workshop TINPVY – „Noutati in domeniul eficientizarii controlului virusului Y al cartofului (patogen cu incidenta spatiala ridicata in contextul schimbarilor climatice)” Brasov, 24 iunie 2016 – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, Aula Matei Berindei

A 1. Sesiunea de comunicari stiintifice – „Cartoful, sfecla de zahar si plantele medicinale – elemente esentiale în agricultura sustenabila” Brasov, 11.12.2014 – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, Aula Matei Berindei

A 2. Conferinta de lansare si prezentare a proiectului – „Tehnologie inovativa pentru eficientizarea controlului virusului Y (tulpini necrotice), patogen al cartofului cu incidenta spatiala ridicata in contextul schimbarilor climatice din Romania (TINPVY)” 20.10.2014 ora 10 – la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, Aula Matei Berindei

Raport I

Tipul de raport: progres
Numărul raportului: 1
Perioada de timp acoperită de raport: de la 22.04.2008 la 30.06.2008
Numărul tranşei de finanţare: 1
Titlul proiectului:„Dezvoltarea şi promovarea unui modul de producţie ecologică (cartof, cereale, plante medicinale, plante furajere) la nivel de fermă”
Directorul de proiect: Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU
Beneficiarul: INCDCSZ Braşov
Adresă, telefon, fax, e-mail: 500470 Braşov, str. Fundăturii nr.2, tel. 0268 476795, fax. 0268 476608, e-mail: [email protected].
Număr de proiect / Număr Acord de Grant: 141559/22.04.08
Data de începere: 22.04.2008
Data de terminare: 30.10.2010

Raport II
Tipul de raport: progres
Numărul raportului: 2
Perioada de timp acoperită de raport: de la 1.07.2008 la 27.04.2009
Numărul tranşei de finanţare: 2
Titlul proiectului: „Dezvoltarea şi promovarea unui modul de producţie ecologică (cartof, cereale, plante medicinale, plante furajere) la nivel de fermă”
Directorul de proiect: Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU
Beneficiarul: INCDCSZ Braşov
Adresă, telefon, fax, e-mail: 500470 Braşov, str. Fundăturii nr.2, tel. 0268 476795, fax. 0268 476608, e-mail: [email protected].
Număr de proiect / Număr Acord de Grant: 141559/22.04.08
Data de Incepere: 22.04.2008
Data de terminare: 30.10.2010

Descarca raport 2

 

 

 

Raport III
Tipul de raport: progres
Numărul raportului: 3
Perioada de timp acoperită de raport: de la 28.04.2009 la 19.06.2009
Numărul tranşei de finanţare: 3
Titlul proiectului: „Dezvoltarea şi promovarea unui modul de producţie ecologică (cartof, cereale, plante medicinale, plante furajere) la nivel de fermă”
Directorul de proiect: Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU
Beneficiarul: INCDCSZ Braşov
Adresă, telefon, fax, e-mail: 500470 Braşov, str. Fundăturii nr.2, tel. 0268 476795, fax. 0268 476608, e-mail: [email protected].
Număr de proiect / Număr Acord de Grant: 141559/22.04.08
Data de începere: 22.04.2008
Data de terminare: 30.10.2010

Descarca raport 3

 

 

 

Raport IV

 

Tipul de raport: progres
Numărul raportului: 4
Perioada de timp acoperită de raport: de la 20.06.2009 la 18.12.2009
Numărul tranşei de finantare: 4
Titlul proiectului: „Dezvoltarea şi promovarea unui modul de producţie ecologică (cartof, cereale, plante medicinale, plante furajere) la nivel de fermă”
Directorul de proiect: Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU
Beneficiarul: INCDCSZ Braşov
Adresă, telefon, fax, e-mail: 500470 Braşov, str. Fundăturii nr.2, tel. 0268 476795, fax. 0268 476608, e-mail: [email protected].
Număr de proiect / Număr Acord de Grant: 141559/22.04.08
Data de începere: 22.04.2008
Data de terminare: 30.10.2010

Descarca raport 4

 

 

 

 

Raport V
Tipul de raport: progres
Numărul raportului: 5
Perioada de timp acoperită de raport: de la 19.12.2009 la 30.04.2010
Numărul tranşei de finantare: 5
Titlul proiectului: „Dezvoltarea şi promovarea unui modul de producţie ecologică (cartof, cereale, plante medicinale, plante furajere) la nivel de fermă”
Directorul de proiect: Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU
Beneficiarul: INCDCSZ Braşov
Adresă, telefon, fax, e-mail: 500470 Braşov, str. Fundăturii nr.2, tel. 0268 476795, fax. 0268 476608, e-mail: [email protected].
Număr de proiect / Număr Acord de Grant: 141559/22.04.08
Data de începere: 22.04.2008
Data de terminare: 30.10.2010

Descarca raport 5 (19.12.2009 – 30.04.2010)